Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko
Autonómna pokrajina Vojvodina
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÁ RADA
Komisia pre zhodnotenie programov združení
Obce Báčsky Petrovec
Číslo: 016-4/24-2018-3
Dňa: 14.02.2018
Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec

            Podľa článku 38 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/09), článku 5  Výnosu o prostriedkoch na podnietenie programov alebo chýbajúcej časti prostriedkov na financovanie  programov vo verejnom záujme, ktoré realizujú združenia (Úradný vestník  RS, č.  8/12), Uznesenia  o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2017), Komisia pre zhodnotenie programov združení Obce Báčsky Petrovec na svojom 2. zasadnutí, ktoré  sa konalo 14.02.2018, vypísala

 

V E R E J N Ú    V Ý Z V U

 

NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV ZDRUŽENIAM NA REALIZÁCIU PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME PRE OBEC BÁČSKY PETROVEC

 

 I. OBLASŤ VEREJNÉHO ZÁUJMU  A  OBJEM PROSTRIEDKOV

Predmet  tejto verejnej výzvy je udelenie prostriedkov na realizáciu:

 1. programov v oblasti  kultúry, ktoré v priebehu roka 2018 v rámci svojej činnosti a cieľov realizujú združenia, v úhrnnej sume 2.000.000,00  dinárov. Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) v oddiele 4. kapitola 1, funkcia 820 – služby kultúry,  program 13, programová klasifikácia 1201-0002, pozícia 110, ekonomická klasifikácia 481 – dotácie mimovládnym organizáciám  - kultúrno-umelecké spolky;
 2. programov humanitárneho, osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít verejného záujmu pre Obec Báčsky Petrovec, ktoré  v priebehu  roka 2018 v rámci svojej činnosti a cieľov realizujú združenia,  v úhrnnej sume 3.200.000,00 dinárov. Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) v oddiele 4. kapitola 1, funkcia 820 – služby kultúry,  program 13, programová klasifikácia 1201-0002, pozícia 111, ekonomická klasifikácia 481 – dotácie mimovládnym organizáciám  - mimovládne organizácie;

II.ÚČASTNÍCI VEREJNEJ VÝZVY

            Právo zúčastniť sa verejnej výzvy majú  aktívne združenia registrované v súlade  s ustanoveniami Zákona  o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009 a 99/2011), ktoré  vykonávajú činnosť vo  verejnom záujme  pre Obec Báčsky Petrovec zo stati I. body 1 a 2 verejnej výzvy, so sídlom na území Obce Báčsky Petrovec a združenia, ktoré sú  registrované ako medziobecné združenia, ak je  jedna z registrovaných obcí Obec Báčsky Petrovec.

III.   PODANIE PRIHLÁŠKY

            Prihláška  na verejnú výzvu a správa o realizácii programov a strovení rozpočtových  prostriedkov (ak prostriedky boli pridelené v roku 2017) sa podáva na vopred pripravených tlačivách, ktoré sa môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy v Báčskom Petrovci alebo stiahnuť z webovej stránky Obce Báčsky Petrovec (www.backipetrovac.rs).

            Spolu s vyplnenými, podpísanými a overenými prihláškami na verejnú výzvu  a správami o realizácii  programov a strovených  rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli pridelené v roku 2017) potrebné je odovzdať i:

 • fotokópie účtov a výpisov z banky a trezoru o prevode prostriedkov za pridelené prostriedky, ktoré neboli ospravedlnené v roku  2017 a ktoré potvrdzujú účelové trovenie pridelených  prostriedkov a
 • kópiu Rozhodnutia o registrácii združenia.

Kompletná dokumentácia sa odovzdáva v  Stredisku pre služby Obecnej správy   Obce Báčsky Petrovec (okienko číslo 1) v lehote 20 dní odo dňa uverejnenia verejnej výzvy, resp. do 06.03.2018 do 15.00 hodiny alebo  ju možno zaslať poštou doporučene na adresu: Obec Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením: pre Komisiu pre zhodnotenie  programov združení a Prihláška na verejnú výzvu pre udelenie  prostriedkov na realizáciu programov verejného záujmu pre Obec Báčsky Petrovec.

IV.KRITÉRIÁ A MERADLÁ PRE VÝBER PROGRAMOV

            Výber  programov  verejného záujmu pre Obec Báčsky Petrovec sa bude konať na základe nasledujúcich kritérií:

 1. referencie programu: oblasť v ktorej sa realizuje program, dĺžka trvania programu, počet osôb, ktoré sa zapájajú do programu, možnosť rozvoja  programu a jeho udržateľnosť;
 2. ciele, ktoré sa dosiahnu: rozsah uspokojenia verejného záujmu, stupeň zveľadenia stavu v oblasti, v ktorej sa  program uskutočňuje;
 3. spolufinancovanie programu z iných zdrojov: vlastných príjmov, rozpočtu územnej autonómie alebo lokálnej samosprávy, fondov Európskej únie, darov, nadácií, legátov, úverov a pod., v prípade chýbajúcej časti prostriedkov pre financovanie programu;
 4. zákonnosť a účinnosť používania prostriedkov a udržateľnosť predošlých programov: či už boli  skôr používané  prostriedky  z rozpočtu Republiky Srbsko a ak áno, či boli splnené zmluvné záväzky.

Pri hodnotení a určovaní poradia programov a pri  určovaní návrhov  výšky prostriedkov na realizáciu programov vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec, prioritu budú mať:

 • programy, ktoré predvídajú pre prácu s deťmi,
 • programy, ktoré sa vzťahujú na osoby so zdravotným postihnutím,
 • humanitárne programy,
 • programy, ktoré podnecujú rozvoj kultúry a umenia,
 • programy, ktoré podnecujú špičkovú tvorbu,
 • programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných zdrojov,
 • programy združenia s tradíciou.

 

 

 V. SPÔSOB PRIDELENIA PROSTRIEDKOV

            Komisia pre zhodnotenie  programov združení  najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehota na podanie prihlášky  na verejnú výzvu vynesie  Návrh  na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programu vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec (v ďalšom texte:  návrh).  Návrh bude uverejnený na oznamovacej tabuli a oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec a účastníci verejnej výzvy budú mať právo podať námietku na návrh v lehote  5 dní odo dňa jeho uverejnenia. Rozhodnutie ohľadom námietky Komisia pre zhodnotenie programov združení  vynesie v lehote  15 dní odo dňa  jej prijatia a spolu s mienkou a návrhom ju sprostredkuje Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec na posúdenie.

      Prostriedky zo stati I.  bod l  tejto verejnej výzvy budú  pridelené na základe:

 • Rozhodnutia Obecnej rady v sume 1.700.000,00 dinárov a prenesú sa na účty združení na základe zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi združeniami a Obcou Báčsky Petrovec  a
 • Rozhodnutia Obecnej rady v sume 300.000,00 dinárov a prenesú sa na účty združení na základe  osobitného rozhodnutia predsedu obce.

Prostriedky zo stati I.  bod 2  tejto verejnej výzvy budú  pridelené na základe:

 • Rozhodnutia Obecnej rady v sume 2.300.000,00 dinárov a prenesú sa na účty združení na základe zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi druženiami a Obcou Báčsky Petrovec a
 • Rozhodnutia Obecnej rady v sume 900.000,00 dinárov a prenesú sa na účty združení na základe  osobitného rozhodnutia predsedu obce.

VI.ZVEREJNENIE

            Verejná výzva sa zverejní na oznamovacej tabuli a oficiálnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec dňa 14.02.2018.

                                                                                                            PREDSEDA KOMISIE

                                                                                                                   Srđan  Stojanović

 

Doklady na stiahnutie:

Prijava na Javni poziv za dodelu sredstava

Objašnjenje uz Prijavu na javni poziv

Izveštaj o relaizaciji programa

Objašnjenja uz Izveštaj o realizaciji programa

Prihláška na verejnú výzvu

Vysvetlenie k Prihláške na verejnenú výzvu

Správa o realizacii programu

Vysvetlenie k Správe o realizaciji programu