Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko
Autonómna pokrajina Vojvodina
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÁ RADA
Číslo: 016-4/124-2019
Dňa: 12.06.2019
Báčsky Petrovec, Kollárova 6

Podľa článku 38 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009, 99/2011 – iný zákon a 44/2018 – iný zákon), článku 6 Výnosu o prostriedkoch na podnietenie programov alebo chýbajúcej časti prostriedkov na financovanie programov vo verejnom záujme, ktoré realizujú združenia (Úradný vestník RS, č. 16/2018), Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2018), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 85. zasadnutí, ktoré sa konalo 12.06.2019, vypísala

S Ú B E H

NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV ZDRUŽENIAM NA REALIZÁCIU PROGRAMOV V OBLASTI KULTÚRY – MANIFESTÁCIE VO VEREJNOM ZÁUJME PRE OBEC BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2019

 

I. OBLASŤ VEREJNÉHO ZÁUJMU A OBJEM PROSTRIEDKOV

Predmet tohto súbehu je udelenie prostriedkov na realizáciu programov v oblasti kultúry – manifestácie vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec, ktoré v priebehu roka 2019 v rámci svojej činnosti a cieľov realizujú združenia.

Maximálna suma prostriedkov, ktoré sa môžu prideliť na realizáciu programu opísaného v odseku 1 tohto odseku, vynáša 500.000,00 dinárov.

Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2018) pozícia 125 v oddiele 5, kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA, program 13 funkcia - rozvoj kultúry a informovania, programová aktivita 0002 - posilnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorby , ekonomická klasifikácia 481 – dotácie mimovládnym organizáciám.

II. ÚČASTNÍCI SÚBEHU

Právo zúčastniť sa súbehu majú aktívne združenia registrované v súlade s ustanoveniami Zákona o združeniach, ktoré vykonávajú činnosť vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec zo stati I. súbehu so sídlom na území obce Báčsky Petrovec.

III. PODANIE PRIHLÁŠKY

Prihláška na súbeh sa podáva na vopred pripravených tlačivách, ktoré sa môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy v Báčskom Petrovci alebo stiahnuť z webovej stránky Obce Báčsky Petrovec (www.backipetrovac.rs).

Spolu s riadne vyplnenými, podpísanými a overenými prihláškami na súbeh potrebné je odovzdať i kópiu štatútu združenia, z ktorého možno vidieť činnosť a ciele združenia.
Kompletizovaná dokumentácia sa odovzdáva v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (okienko číslo 1) v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia súbehu, resp. do 29.06.2019 alebo ju možno zaslať poštou doporučene na adresu: Obec Báčsky Petrovec, Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením: pre Komisiu pre uskutočnenie súbehu na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov v oblasti kultúry - manifestácie vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec na rok 2019 a Prihláška na súbeh na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov v oblasti kultúry - manifestácie vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec na rok 2019.

Oneskorené, neúplné a nenáležite vyplnené prihlášky sa nebudú rozoberať!

IV. KRITÉRIÁ A MERADLÁ PRE VÝBER PROGRAMOV

Výber programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec sa bude konať na základe nasledujúcich kritérií:
1. referencie programu: oblasť v ktorej sa realizuje program, dĺžka trvania programu, počet osôb, ktoré sú zapojené do programu, možnosť rozvoja programu a jeho udržateľnosť;
2. ciele, ktoré sa dosiahnu: rozsah uspokojenia verejného záujmu, stupeň zveľadenia stavu v oblasti, v ktorej sa program uskutočňuje;
3. spolufinancovanie programu z iných zdrojov: vlastných príjmov, rozpočtu územnej autonómie alebo lokálnej samosprávy, fondov Európskej únie, darov, nadácií, legátov, úverov a pod., v prípade chýbajúcej časti prostriedkov pre financovanie programu;
4. zákonnosť a účinnosť používania prostriedkov a udržateľnosť predošlých programov: či už boli skôr používané prostriedky z rozpočtu Republiky Srbsko a ak áno, či boli splnené zmluvné záväzky.

Pri hodnotení a určovaní poradia programov a pri určovaní návrhov výšky prostriedkov na realizáciu programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec, prioritu budú mať:
- programy, ktoré podnecujú rozvoj kultúry a umenia,
- programy, ktoré podnecujú špičkovú tvorbu,
- programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných zdrojov,
- programy združenia s tradíciou.

V. SPÔSOB PRIDELENIA PROSTRIEDKOV

Komisia pre uskutočnenie súbehu najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehota na podanie prihlášky na súbeh ustáli návrh na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov v oblasti kultúry - manifestácie vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: návrh) a sprostredkuje ho Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec na posúdenie. Návrh bude uverejnený na oznamovacej tabuli a oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec, tiež na portáli e-Správa a účastníci súbehu budú mať právo podať námietku na návrh v lehote 8 dní odo dňa jeho uverejnenia. Uznesenie ohľadom námietky Komisia pre uskutočnenie súbehu vynesie v lehote 15 dní odo dňa jej prijatia.

Prostriedky zo stati I. bod l tohto súbehu budú pridelené na základe Rozhodnutia Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec a na účty združení budú prevedené na základe zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi združeniami a Obcou Báčsky Petrovec.

VI. ZVEREJNENIE

Súbeh sa zverejní dňa 14.06.2019 na oznamovacej tabuli a oficiálnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec, tiež na portáli e-Správa.

PREDSEDA OBECNEJ RADY
Srđan Simić, v.r.

Dokumenti:

SÚBEH 2019 pridelenie prostriedkov - program v oblasti kultury

Prijava na Konkurs - manifestacije 2019

Prihláška na súbeh - manifestácie 2019