Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Na radno mesto: 
Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/89-2013 
Dana: 21. oktobra 2013. godine
Bački Petrovac 

 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 
O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti ekonomskih nauka ili menadžment i biznis u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka ili inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu u okviru obrazovno – naučnog polja Tehničko – tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), 
- položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 N A Č E L N I K
 OPŠTINSKE UPRAVE Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Doklady na stiahnutie

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy