Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Podľa článku 16 odsek 1 Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec (prečistený text) v mene predsedníčky Komisie pre uznania Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec začínam postup na podanie iniciatívnych návrhov kandidátov na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2017  a Športového uznania  za rok  2016.

 Podmienky, ktoré musia  spĺňať kandidáti na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec a Športového uznania, sú uverejnené  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013 – Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec - prečistený text. Úradný vestník je uverejnený na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec   www.backipetrovac.rs

 Iniciatívne  návrhy kandidátov  na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec a Športového uznania môžu podať podniky a iné hospodárske subjekty, ustanovizne a verejné služby, združenia občanov, skupina občanov a jednotlivci, výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, štátne orgány a orgány lokálnej samosprávy.  

 Verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec  sa môžu udeliť  zaslúžilým  jednotlivcom aj  posthumne.

 Uznesenie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec a Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2017 a Športového uznania za rok 2016 vynesie  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec v októbri bežného roku a  tieto sa  udelia na Slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia obce, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec.  

Iniciatívne návrhy kandidátov na verejné uznania Obce Báčsky Petrovec  možno podať v písanej forme (s adekvátnym odôvodnením)  osobne – odovzdaním  návrhu  na podateľni  Obecnej  správy  Obce Báčsky Petrovec (na prízemí) alebo  poštou najneskoršie do 04. 09. 2017 na adresu:

  • KOMISIA PRE UZNANIA ZHROMAŽDENIA OBCE,   Kollárova č. 6,  21470 Báčsky Petrovec.

Doručujúc Vám vopred uvedené, s úctou,

P R E D S E D A

ZHROMAŽDENIA OBCE

Dr. Ján Šuľan, v.r.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG