Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima
za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije
od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu
Broj: 016-4/125-2019-2
Dana: 03.07.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), a u skladu sa odelјkom V stav 1. Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu br. 016-4/124-2019 od 11.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture - manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, na svojoj 1. sednici održanoj dana 03.07.2019. godine, utvrdila je

 

P R E D L O G
za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa
u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa
za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu

 

                Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Komisija), nakon razmatranja podnetih prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Konkurs), ocenila je programe udruženja i utvrdila sledeću listu programa:

RED. BR.

NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENјA

NAZIV PROGRAMA

IZNOS U RSD

1.

Kulturno-umetnički centar „Z v o l e n“, Kulpin,

sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 85

Kulpinfest 013

500.000,00

2.

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

„XXIII. Festival Jarné Nôty“

0,00

3.

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

„XXVII. Festival Spievajže si, spievaj“

0,00

UKUPNO:

500.000,00

Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Konkursa, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

Učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja.

                                                                                                                                                                                                        

PREDSEDNIK KOMISIJE

   Srđan Stojanović, s.r.