Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBSKO
Autonómna pokrajina Vojvodina
Obecná správa Obce Báčsky Petrovec
ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ
A INŠPEKČNÉ ÚKONY

v súlade s článkom 45a Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/09, 81/09 – oprava, 64/10 – ÚS, 24/11, 121/12, 42/13 –ÚS, 50/13 – ÚS, 98/13 – ÚS, 132/14 a 145/14)

z v e r e j ň u j e

SKORÉ VEREJNÉ NAHLIADNUTIE

OHĽADOM VYPRACOVANIA PLÁNU PODROBNEJ REGULÁCIE CYKLISTICKÉHO CHODNÍKA VEDĽA KANÁLA ZÁKLADNEJ KANÁLOVEJ SIETE HYDROSYSTÉMU DTD NOVÝ SAD – SAVINO SELO V K.O. BÁČSKY PETROVEC

Uznesenie o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie cyklistického chodníka vedľa kanála základnej kanálovej siete hydrosystému DTD Nový Sad – Savino Selo v k.o. Báčsky Petrovec bolo uverejnené v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, číslo 10/2017.

Skoré verejné nahliadnutie bude trvať 15 dní, a to od 12. marca do 26. marca 2018 v budove Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, kancelária číslo 9, v Báčskom Petrovci, Ulica Kollárova č. 6, resp. bude uverejnené na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony ako nositeľ vypracovania tohto plánu organizuje verejné nahliadnutie s cieľom zoznámiť verejnosť so všeobecnými cieľmi a účelom vypracovania plánu, možnými riešeniami pre rozvoj územného celku, možnými riešeniami pre urbánnu obnovu a efektmi plánovania.

Vyzývajú sa orgány, organizácie a verejné podniky, ktoré sú oprávnené na určenie podmienok pre ochranu a úpravu priestoru a výstavbu objektov, aby dali svoju mienku v zmysle podmienok a nevyhnutného objemu a stupňa posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Právnické a fyzické osoby môžu doručiť poznámky a sugescie v písanej forme Oddeleniu pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony poštou alebo prostredníctvom podateľne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Stredisko pre služby, okienko č. 1) počas trvania skorého verejného nahliadnutia, záverečne s 26. marcom 2018. Poznámky a sugescie právnických a fyzických osôb, ktoré eviduje nositeľ vypracovania plánu, môžu vplývať na plánovacie riešenia.