Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na osnovu člana 20. i 22. Statuta  “Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac”  Bački Petrovac, Upravni odbor Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na 6. redovnoj sednici održanoj dana 10.08.2017.g. doneo je

                                                  ODLUKU o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

I Za direktora Centra za socijalni rad, na mandatni period od 4 godine, može se imenovati lice, koje osim opštih  zakonskih uslova za rad u ustanovi, ispunjava i sledeće posebne uslove:

  1. Da ima visoko obrazovanje struke:

    - pravnik; ekonomista; psiholog; pedagog; andragog; sociolog; socijalni radnik.

 

  1. Da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletno i poslovno sposobno lice, da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da ima organizacione sposobnosti, da nije osuđivan kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II Kandidat za direktora ustanove uz konkursnu dokumentaciju podnosi:

   - kopiju ili očitanu ličnu kartu;

   - izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci od dana objavlјivanja konkursa;

   - diplomu o stručnoj spremi (i rešenje o priznavanju strane diplome po potrebi);

   - isprave kojima se dokazuje stečeno radno iskustvo u struci kao i u organizovanju rada i vođenju poslova;

   - CV - radnu biografiju;                                                                     

   - program rada za mandatni period;

   Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj kopiji.

III Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana, od dana objavlјivanja konkursa u listu Nacionalne Službe za Zapošlјavanje „Poslovi“ i na Veb prezentaciji Opštine Bački Petrovac, Upravnom odboru Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na adresu: 21470, Bački Petrovac ul. Narodne Revolucije br. 7.

 Neblagovremene, nerazumlјive i prijave bez priloženih dokaza koji se traže u ovom konkursu, biće odbačene zaklјučkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.              

 Za sve dodatne informacije može se obratiti Labat Rastislavu dipl. pravniku Centra na tel.br. 021-780-057 od 08 do 14,00 sata.

 

                                                                          PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                 Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

                                                                                           Zdenka Toman