Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Náčelník Obecnej správy:
Dipl.práv. Milina Labátová

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony
Vedúci: Dipl.práv. Dušan Govorčin

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony
Vedúci: Dipl.ing. Ondrej Bovdiš

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu
Vedúci: Dipl.ecc. Boško Bogunović

Obecné verejné právne zastupiteľstvo
Právni zástupca: Dipl.práv. Vladislav Tarnoci

Obecná správa

1. pripráva predbežné návrhy predpisov a iných aktov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce a predseda obce;
2. realizuje uznesenia a iné akty Zhromaždenia obce a predsedu obce;
3. rieši v správnom konaní v prvom stupni o právach a záväzkoch občanov, podnikov, ustanovizní a iných orgánov zo základnej pôsobnosti obce;
4. vykonáva práce správneho dozoru nad uskutočňovaním predpisov a iných normatívnych aktov Zhromaždenia obce;
5. uskutočňuje aj iné predpisy, ktorých realizácia je zverená obci;
6. vykonáva odborné a iné práce, ktoré stanovia Zhromaždenie obce a predseda obce.

Obecnú správu vedie náčelník.
Funkciu náčelníka koná dipl.práv. Milina Labátová

V Obecnej správe je zamestnaných 42 robotníkov.

Základné organizačné jednotky Obecnej správy sú:
1. Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony,
2. Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpečné úkony,
3. Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu
4. Služba pre úkony Zhromaždenia obce a predpisy
5. Služba predsedu obce a Obecnej rady.


Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony
koná práce Obecnej správy, ktoré sa vzťahujú na:
a) oblasť všeobecnej správy
- uplatňuje zákony a iné predpisy vo všeobecnom správnom konaní v Obecnej správe a vykonáva správne akty podnikov, ustanovizní a iných organizácii, ktoré sú oprávnené na ich výkon;
- vedie register obyvateľstva, všeobecný voličský zoznam a zákonom určené práce súvisiace s technickými podmienkami uskutočnenia volieb;
- koná práce podateľne, pisárne a archívu, overenia podpisov, rukopisov a odpisov;
- vedie matriky, knihy štátnych občanov a zápisného rodného čísla občanov, zmenu osobného mena a iné stavy občanov;
- vedie evidenciu náboženských spoločenstiev a inú evidenciu, ktorú nevedú iné organ organizačné jednotky Obecnej správy;
- rieši v správnych veciach ak predpismi nie je určené, ktorý orgán správy je príslušný riešiť v určitej správnej veci a nemožno zistiť o akú vec ide;
- priamo vykonáva predpisy obecných orgánov a republikových zákonov a iných predpisov, ktorých vykonávanie je zverené obci v obliastiach, ktoré nepatria do pôsobnosti iných organizačných jednotiek; 
- sleduje prácu a poskytuje odbornú pomoc miestnym spoločenstvám;

b) spoločenské služby
- priamo uskutočňuje predpisy obce, republikové zákony a iné predpisy, ktorých vykonávanie je zverené obci v oblastiach: vzdelávania, kultúry, zdravotníctva, sociálnej a invalidno-bojovníckej ochrany, spoločenskej starostlivosti o deti, fyzickej kultúry, verejného oboznamovania a informovania, práce ochrany pamätníkov kultúry a v iných oblastiach spoločenskej starostlivosti, určených zákonom, resp. uznesením Zhromaždenia obce;
- koná práce týkajúce sa zaopatrenia utečencov, inšpekčný dozor v oblasti osvety nad výkonom predpisov z príslušnosti obce, resp. zverených obci zo strany republikových a pokrajinských orgánov;

c) všeobecné spoločné práce
- daktylografické práce, práce rozmnožovania materiálom pre Zhromaždenie obce, predsedu obce a Obecnej rady, práce údržby a zaistenia budovy Zhromaždenia obce a iných objektov obce, práce upratovania a vyhrievania prevádzkových miestností, práce domovníka, práce používania spoločného majetku, práce protipožiarnej ochrany a iné pomocné a technické práce pre orgány obce a Obecnú správu.
Oddelenie pripráva predbežné návrhy predpisov a analyticko-odborné materiály pre predsedu obce, Zhromaždenie obce a Obecnú radu.
Oddelenie koná aj iné práce v rámci svojej pôsobnosti, určené zákonom, resp. predpisom obce.

Za účelom vykonávania zverených prác z pôvodnej príslušnosti obce ako organizačnej formy Obecnej správy v zložení Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné služby utvárajú sa miestne kancelárie pre nasledovné osídlené územia:
1) v Hložanoch pre osadu Hložany,
2) v Kulpíne pre osadu Kulpín,
3) v Maglići pre osadu Maglić.


Miestne kancelárie konajú práce, ktoré sa vzťahujú na:
- osobné stavy občanov (vedú matričné knihy a vydávajú výpisy a osvedčania, zostavujú úmrtné listy, konajú súpis majetku a iné),
- overenie rukopisov, odpisov a podpisov, vydávanie potvrdení o faktoch, keď je to určené zákonom,
- konajú práce podateľne pre obecné orgány správy,
- konajú administratívno-technické a iné práce, zverené zo strany obce,
- vedú iné evidencie, keď je to stanovené zákonom a inými predpismi.

V miestnych kanceláriách sa môžu vykonávať určité práce pre iné orgány, organizácie a ustanovizne na základe aktu náčelníka Obecnej správy, resp. osoby, ktorú on splnomocní.
Dozor nad vykonávaním týchto prác v miestnych kanceláriách koná náčelník a orgán, ktorého práce ona vykonáva alebo, ktorý jej zveril práce.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony koná práce Obecnej správy, a to:
- priamo uskutočňuje predpisy obce, republikové zákony a iné predpisy, ktorých vykonávanie je zverené obci v oblastiach: komunálnych a bytových, urbanizmu, územného plánovania, stavebného pozemku a podnikateľského priestoru, lokálnych ciest, ulíc a iných verejných objektov vo všeobecného významu, mimolinkovej prepravy cestujúcich, taxi prepravy, ako aj z oblasti cien bytovo-komunálnych služieb, remeselníckej činnosti, pohostinstva a turistiky, ochrany a zveľadenia životného prostredia, ochrany v prípade živelných a iných pohrôm a v iných hospodárskych oblastiach priameho záujmu pre občanov, určených zákonom alebo uznesením Zhromaždenia obce;
- koná práce vzťahujúce sa na programy rozvoja činností, pre ktoré je kompetentná obec a urbanistické plánovanie;
- koná zbieranie, spracovanie a analýzu štatistických údajov, ktoré sa vzťahujú na plánovanie a programovanie a revitalizáciu plánov a programov;
- koná inšpekčný dozor v oblasti výstavby objektov, komunálnych činností, ochrany životného prostredia v obci a prepravy v cestnej doprave;
- koná určité práce z oblasti poľnohospodárstva, družstevníctva, rybárstva, lesníctva, vodohospodárstva;
- uskutočňuje spoluprácu s donátorskými, rozvojovými a inými mimovládnymi organizáciami;
- koná práce, vzťahujúce sa na zveľadenie a modernizáciu úkonov Obecnej správy, práce informatiky a ASÚ pre potreby Obecnej správy, orgánov obce, verejných podnikov a verejných služieb obce;
- pripráva predbežné návrhy uznesení a iných predpisov, analytické, informačné a iné materiály zo svojej pôsobnosti pre predsedu obce, Obecnú radu a Zhromaždenie obce;
- koná aj iné odborné, administratívne a iné práce, ktoré mu zvería orgány obce a náčelník Obecnej správy.

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu koná práce Obecnej správy, a to:
- pripráva a realizuje rozpočet a záverečný účet rozpočtu, konsolidovaného účtu trezoru;
- koná spravovanie prevzatými záväzkami v rámci konsolidovaného účtu trezoru;
- sleduje uskutočňovanie verejných príjmov rozpočtu;
- organizuje finančné a účtovnícke práce rozpočtu;
- vykonáva majetkovo-právne úkony, ktoré sa vzťahujú na ochranu, zachovanie a evidenciu nehnuteľností obce, spravovanie, užívanie a nakladanie nehnuteľnosťami obce, obrat pozemkov a budov, predaj bytov a iné;
- koná nahliadnutie do užívania ročtových prostriedkov, samozdanenia, koná finančno-materiálne a účtovnícke práce rozpočtu, fondov a účtov osobitných účelov a iné práce z oblasti finančno-materiálneho hospodárenia pre potreby Obecnej správy, poskytuje finančné služby iným orgánom a organizáciám;
- koná práce ekonomátu pre obecné orgány a práce realizácie verejných zaobstaraní v súlade so zákonom;
- pripráva predbežné návrhy uznesení a iných predpisov, ako i analyticko-informačné materiály z týchto oblastí;
- koná aj iné práce v rámci svojej pôsobnosti určené zákonom, resp. predpisom obce.

Služba pre úkony Zhromaždenia obce a predpisy vykonáva práce, ktoré sa vzťahujú na:
- odborné a organizačné úkony pre potreby Zhromaždenia obce, predsedu obce a Obecnú radu, vzťahujúce sa na prípravu zasadnutí a spracovanie aktov, schválených na zasadnutiach;
- vykonáva admínistratívno-technické a odborné práce pre zasadnutia Zhromaždenia a jeho orgány a zabezpečuje iné podmienky práce pre potreby Zhromaždenia, predsedu a Obecnú správu;
- vykonáva odborné a iné práce pre potreby pracovných telies Zhromaždenia, rád obce a potreby výborníkov a výborníckych skupín;
- koná konečnú redakciu vynesených uznesení a iných predpisov zo zasadnutí Zhromaždenia a jeho orgánov, stará sa o pôvodné dokumenty o práci Zhromaždenia, predsedu a Obecnej rady, vedie evidenciu o uskutočnených zasadnutiach, podania a sťažnosti občanov, voľby a vymenovania, resp. vyznamenania;
- vedie evidenciu o uskutočnených zasadnutiach Zhromaždenia obce a vynesených uzneseniach (INDOK služba);
- vydáva Úradný vestník obce Báčsky Petrovec (redakcia, rozmnožovanie a prekladanie);
- pripráva predbežné návrhy, resp. návrhy programu práce Zhromaždenia obce a rád obce a sleduje ich realizáciu, pripráva predbežné návrhy uznesení a iných aktov a vypracúva analyticko-odborné materiály z oblasti organizácie a práce orgánov lokálnej samosprávy, poskytuje odbornú pomoc Obecnej správe v príprave predbežných návrhov predpisov a iných normatívnych aktov;
- poskytuje právne mienky Zhromaždeniu a predsedovi obce o zákonnitosti právnych a iných normatívnych aktoch, ktoré pripráva Obecná správa;
- koná prekladanie a lektorovanie materiálov a simultánne prekladanie prejavov do slovenčiny;
- práce ohľadom uskutočnenia referenda a začatej národnej iniciatívy z príslušnosti obce;
- vedie personálne evidencie a evidencie z oblasti pracovných pomerov zvolených a ustanovených osôb a zamestnaných v Obecnej správe.


Služba predsedu obce a Obecnej rady je odborná služba, ktorá:
- pomáha v práci predsedovi obce;
- organizuje protokol, prijímanie občanov, hostí a iných osôb u predsedu obce;
- stará sa o verejnosť práce, informovanie občanov, o podmienky práce akreditovaných novinárov, uskutočňuje spoluprácu s prostriedkami verejného informovania;
- uskutočňuje spoluprácu s obcami a mestami v krajine a v zahraničí, so zahraničnými diplomaticko-konzulárnymi zastupiteľstvami v krajine, ako i s inými úrovniami moci, republikovými, pokrajinskými a inými orgánmi;
- koná práce prepravy a údržby vozidiel pre potreby predsedu obce, Zhromaždenie obce a Obecnú správu;
- vykonáva iné práce na príkaz predsedu obce.
V rámci kabinetu možno angažovať hlavných odborníkov v súlade s prejavenými potrebami, ako sú hlavný architekt a iní hlavní odborníci z jednotlivých oblastí, v súlade so zákonom a štatútom. Hlavní odborníci sa môžu angažovať natrvalo alebo dočasne podľa zmluvy, ktorú podpisuje predseda obce.

Prácou organizačných jednotiek spravujú vymenované osoby:
Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony – vedúci Dušan Govorčin, dipl. práv.
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony – vedúci Ondrej Bovdiš, dipl.ing.
Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu – vedúci Boško Bogunović, Dipl.ecc.
Služba predsedu obce a Obecnej rady – Rastislav Labát, dipl.práv.

OU Dijagram