Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

DSC 7446 resize               

                Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 22.12.2017. godine, sa početkom u 9,17 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

                Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević,  Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

                Odbornik Pavel Pagač je opravdao svoj izostanak, dok odbornici Vesna Spevakova i Jan Bohuš razloge svog izostanka nisu javili .

                Sem odbornika XVII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Tatiana Zabunov, Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović,  pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka  Ana Seč-Pinćir,  direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, dipl. pravnik Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Miroslav Hemela, iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku,  Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Jan Brtka – predsednik Matice slovačke u Srbiji.

                Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 28 odbornika SO-e, što  je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.

 • Usvajanje zapisnika sa XVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 29.11.2017. godine;

 

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018 godinu;
 3. Razmatranje predloga te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
 4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji;
 5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka; 

      b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o prenosu prava, obaveza, odgovornosti i imovine JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji na Opštinu Bački Petrovac;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom;
 2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije;  

      b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo, u k.o. Bački Petrovac;
 2. Razmatranje predloga te donošenje nove Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
 3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu – III i IV kvartal;
 5. Razmatranje Programa poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2018-2020 godine te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 6. Razmatranje trogodišnjeg Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2018, 2019. i 2020. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

 1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

 1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Žarko  Zrenjanin“ Maglić;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom;
 3. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (predstavnik zaposlenih u školi);

      b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (predstavnik zaposlenih u školi);

 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dopunama Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
 2. Odbornička pitanja.

 

 

                Nakon toga prešlo se na utvrđivanje predloženog dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 27 glasova „ZA“.

                Što se tiče zapisnika sa XVI sednice SO-e Bački Petrovac, odbornik Spasoje Prodanov je bio zadovolјan sa zabeleškom koja je izvršena u ovom zapisniku a što se tiče njegovih primedbi na zapisnik sa XV sednice SO-e. Nakon toga je zapisnik sa XVI sednice SO-e usvojen bez ikakvih primedbi sa 27 glasova „ZA“.

U vezi prve tačke dnevnog reda, nakon prezentacije mišlјenja i predloga Komisije za budžet i finansije i kratkog obrazlaganja koje je dao izvestilac – Ondrej Bovđiš, otvorena je rasprava, u kojoj je učestvovao odbornik Miroslav Čeman. Pošto drugih učesnika u raspravi nije bilo, doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, sa 22 glasa „ZA“.

Obrazloženje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Nakon toga, otvorena je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Kristina Kevenska, Spasoje Prodanov, Boris Brklјač, Ana Huđanova, Pavel Marčok, Ondrej Fekete, Zdeno Divjak i Jan Šulјan.  Na postavlјena pitanja, date primedbe i predloge, odgovore je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Pošto je rasprava zaklјučena, sa 26 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

                Usledila je pauza u radu Skupštine i to od 10,57 do 11,20 časova.

                U nastavku sednice, u vezi 3. tačke dnevnog reda, kratko uvodno obrazloženje je dala Milina Labat. U raspravi povodom ove tačke nije bilo učesnika te je sprovedeno glasanje u vezi istog. Sa 23 glasa „ZA“, donet je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

                Bez dodatnih obrazlaganja i rasprava (uz primedbe Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac), donete su: Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji; Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka; usvojen je Izveštaja o prenosu prava, obaveza, odgovornosti i imovine JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji na Opštinu Bački Petrovac; Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom; Odluka o okončanju postupka likvidacije i usvojen je Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije.

                Takođe, bez dodatnog obrazlaganja i učesnika u otvorenim raspravama doneta je Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo, u k.o. Bački Petrovac i nova Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac (uz iznetu primedbu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac).

                U vezi 10. tačke dnevnog reda, kraće uvodno obrazloženje je dao Ondrej Bovđiš, sa kraćim odgovorom na pitanje odbornika Pavle Marčoka. Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac je doneta sa 26 glasova „ZA“.

                Pošto dodatna obrazlaganja nisu tražena a u otvorenim raspravama nije bilo ni jednog učesnika, u nastavku sednice usvojen je Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu – III i IV kvartal; usvojen je Program poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018-2020 godine te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti; usvojen je trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2018, 2019. i 2020. godinu te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti; usvojen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin  i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin; usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan  i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan; usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić; doneto je novelirano Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac  i novelirano Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom (Tatiana Milina Turanova – predstavnica Opštine Bački Petrovac; Duško Lukač – zamenik predstavnice Opštine Bački Petrovac); doneto je Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Branislav Cesnak - predstavnik zaposlenih u školi), zbog date ostavke i Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Danuška Galađikova - predstavnica zaposlenih u školi). Na kraju, bez dodatnog obrazlaganja i učesnika u raspravi doneto je Rešenje o dopunama Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac (Ana Medveđova – predstavnica Mađara).

                Pod tačkom dnevnog reda „Odbornička pitanja“, odbornici Pavel Marčok i Spasoje Prodanov su izneli svoje predloge odnosno postavili su odbornička pitanja.

                Sednica je zaklјučena u 12,00 časova, božićnom i novogodišnjom čestitkom predsednika Skupštine svim odbornicima i građanima Opštine Bački Petrovac.