Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko
Autonómna pokrajina Vojvodina
OBEC BÁČSKY PETROVEC
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
P r e d s e d a
Číslo: 016-3/14-2019-02/3
Dňa: 10.05.2019
Báčsky Petrovec

 

Oznámenie o začatí prác na príprave
normatívnych aktov Obce Báčsky Petrovec

 

Podľa článku 150 a v súlade s článkom 101 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019) oboznamuje sa verejnosť obce Báčsky Petrovec, že začali práce na príprave nasledujúcich normatívnych aktov obce:

- Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a
- Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec.

Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec pripravila pracovnú verziu textu predbežného návrhu Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec.

Pracovné verzie uvedených normatívnych aktov sú zaslané výborníkom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a radám miestnych spoločenstiev na území obce Báčsky Petrovec na verejnú rozpravu kvôli poskytnutiu návrhov, sugescií a mienok v období od 10.05.2019 do 31.05.2019.

S pracovnou verziou predbežného návrhu uvedených normatívnych aktov Obce Báčsky Petrovec verejnosť sa môže zoznámiť v Službe Zhromaždenia obce a Obecnej rady.

 

P R E D S E D A
ZHROMAŽDENIA OBCE

Dr. Ján Šuľan, v.r.