Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Dňa 09.06.2020 v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné podpísanie Memoranda o medziobecnej spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja Obce Báč, Obce Báčsky Petrovec  a Obce Báčska Palanka  v rámci formovania Lokálnej akčnej skupiny  Rovina Báčky. Toto  memorandum v mene svojich obcí podpísali predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan  Simić, predseda Obce Báč Borislav  Antonić a v mene predsedu Obce Báčska Palanka Zoran Jovičin za prítomnosti  všetkých členov tímu pre formovanie  lokálnej akčnej skupiny.

LAS (Lokálna Akčná  Skupina) predstavuje lokálne súkromné, verejné, civilné, rozvojové partnerstvá oprávnené implementovať lokálne rozvojové stratégie financované osou LEADER z  Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ( EAFRD - European Agricultural fund for rural development 2014-2020).  LEADER sa v rámci nového programu rozvoja vidieka EU 2014 -2020 opiera na prioritnú os 6, ktorá sa vzťahuje na prezentáciu sociálneho začlenenia, zníženie chudoby a ekonomický rozvoj vidieckych území.

Iniciatíva na  formovanie  lokálnej akčnej skupiny bola daná zo všetkých troch obcí a zatiaľ sa realizovalo 7 stretnutí, na ktorých boli prítomní predstavitelia civilného, verejného a súkromného sektora. Na zasadnutiach bolo dohodnuté o názve lokálnej akčnej skupiny, sídle, jej fungovaní a spôsobe, na ktorý  možno  poskytnúť podporu. Ďalší krok je uskutočnenie  zakladateľského zhromaždenia. Pre založenie združenia je potrebné, aby zakladatelia boli z každej obce po jeden predstaviteľ z civilného  súkromného a verejného sektora. V mene Obce  Báčsky Petrovec doteraz k lokálnej akčnej skupine  pristúpili Združenie včelárov, Múzeum vojvodinských Slovákov a SRD „Oglasnik – poljoprivredni oglasnik“.

1

2

3

4