Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Podľa článku 16 odsek 1 Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaní Obce Báčsky Petrovec (prečistený text) v mene predsedníčky Komisie pre uznania Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec začínam postup pre podanie iniciatívnych návrhov kandidátov na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 a Športového uznania na rok 2017.

Podmienky, ktoré musia spĺňať kandidáti na udelenie uvedených verejných uznaní Obce Báčsky Petrovec sú uverejnené v Uznesení o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec (prečistený text) – (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013, ktorý je uverejnený na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs

Iniciatívne návrhy kandidátov na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec a Športového uznania môžu podať podniky a iné hospodárske subjekty, ustanovizne a verejné služby, združenia občanov, skupina občanov a jednotlivci, výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, štátne orgány a orgány lokálnej samosprávy.

Cena Obce Báčsky Petrovec, Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec a Športové uznanie sa môžu udeliť záslužilým jednotlivcom aj p o s t h u m n e.

Uznesenie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec a osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 a Športového uznania za rok 2017 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynesie v októbri bežného roku a tieto budú udelené na Slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia obce, ktoré sa tradične koná pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec.

Iniciatívne návrhy kandidátov na najvyššie uznania Obce Báčsky Petrovec možno podať v písanej forme (s adekvátnym odôvodnením) osobne – odovzdaním návrhu na podateľni Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec alebo poštou, najneskoršie do 14.09.2018 na adresu:

- KOMISIA PRE UZNANIA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC, Ul. Kollárova č. 6, 21 470 Báčsky Petrovec.

 

P R E D S E D A
ZHROMAŽDENIA OBCE

Dr. Ján Šuľan, v.r.