Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiNa osnovu člana 116. stav 1. tačka 3. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), u prilogu ovog dopisa dostavlјa Vam se nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i primedbi na isti.

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu možete dostaviti do 31.01.2018. godine, na adresu:

Skupština opštine Bački Petrovac,

Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća,

21470 Bački Petrovac, ul. Kolarova 6.

(N A C R T)

Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XVIII sednici, održanoj dana ______ 2018. godine, d o n e l a   je   o k v i r n i  

 

P R O G R A M    R A D A