Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Ostvarivanje prava na naknadu zarade kao i obračun naknade zarade vrši se na osnovu sledećih dokaza:

1. rešenja poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo,
2. rešenja poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta;
3. potvrde poslodavca o dužini radnog staža korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava;
4. potvrde poslodavca o visini osnovne zarade zaposlenog i uvećane zarade, po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu – 0,4% od osnovice, za mesec koji prethodi mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva;
5. obračuna zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo;
6. potvrde o kretanju prosečne mesečne zarade kod poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo;
7. potvrde nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine, potvrde o konačnoj osnovici, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost;
8. rešenja nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju obavljanja te delatnosti drugom licu, odnosno lične izjave da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice;
9. prosečne zarade u republici (obezbedjuje nadležni organ uprave);
10. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva i radi posebne nege deteta – doznaka;
11. izvod iz matične knjige rođenih za decu;
12. fotokopiju overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava.

Ako zaposlena žena rodi mrtvo dete ili joj dete umre pre isteka porodiljskog odsustva ima pravo da koristi porodiljsko odsustvo, koje traje do navršenih tri meseca od dana porođaja.

U tom slučaju dostavljaju se i:

1. izveštaj nedležne zdravstvene ustanove da je dete mrtvorođeno, odnosno da je umrlo pre upisa u matičnu knjigu rođenih;
2. izvod iz matične knjige umrlih za dete koje je umrlo posle upisa u matičnu knjigu rođenih.

Kada otac deteta umesto majke podnese zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, uz navedene dokaze podnosi i dokaze o postojanju razloga za korišćenje prava i to:

1. uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;
2. izvod iz matične knjige umrlih za majku;
3. potvrde ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora;
4. izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
5. rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava
    
Po isteku porodiljskog odsustva, pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruje jedan od roditelja na osnovu međusobnog dogovora.
Ako majka koristi pravo, nije potrebno da podnosi novi zahtev, niti se donosi novo rešenje, već se pravo u kontinuitetu priznaje na osnovu ranije podnetih dokaza.
Kada na osnovu međusobnog dogovora roditelja, otac preuzima korišćenje ovog prava, podnosi zahtev, sve dokaze i međusobni dogovor roditelja u pismenoj formi, na osnovu kojih se donosi novo rešenje.
Kada jedan od usvojilaca, hranitelj odnosno staratelj podnose zahtev za naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, uz navedene dokaze prilažu i uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici smeštaja deteta u porodicu odnosno o postojanju statusa usvojioca, hranitelja odnosno staratelja.
 

Zahtevi za preuzimanje