Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi – osnovnoj školi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rodjenja /za dete predškolskog uzrasta/


- uz zahtev za ostvarivanja prava na naknadu dela troškova u P.U. podnosilac zahteva prilaže:

1. fotokopiju lične karte
2. izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
3. dokaz o prebivalištu za sebe i za dete za koje se traži ostvarivanje prava
4. potvrdu P.U. o upisu deteta u celodnevni, odnosno poludnevni boravak
 

Zahtevi za preuzimanje