Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za prijavu zaključenja braka:

- važeća lična karta,
- strani državljani donose i uverenje o slobodnom bračnom stanju
- taksa u iznosu od 150,00 dinara ako se zaključenje braka vrši radnim danima
- taksa u iznosu od 400,00 dinara kada se vrši zaključenje braka vikendom ili posle radnog vremena 
- taksa u iznosu od 4.000,00 dinara kada se vrši zaključenje braka na terenu
- uplata se vrši na opštinski žiro račun broj: 840-742251-843-73 model 97 poziv na broj 59-207.