Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

DSC 7446 resize               

                Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 22.12.2017. godine, sa početkom u 9,17 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

                Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević,  Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

                Odbornik Pavel Pagač je opravdao svoj izostanak, dok odbornici Vesna Spevakova i Jan Bohuš razloge svog izostanka nisu javili .

                Sem odbornika XVII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Tatiana Zabunov, Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović,  pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka  Ana Seč-Pinćir,  direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, dipl. pravnik Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Jan Černak iz Radija Bački Petrovac, Miroslav Hemela, iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku,  Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Jan Brtka – predsednik Matice slovačke u Srbiji.

                Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 28 odbornika SO-e, što  je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.

 • Usvajanje zapisnika sa XVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 29.11.2017. godine;

 

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018 godinu;
 3. Razmatranje predloga te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
 4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji;
 5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka; 

      b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o prenosu prava, obaveza, odgovornosti i imovine JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji na Opštinu Bački Petrovac;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom;
 2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije;  

      b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo, u k.o. Bački Petrovac;
 2. Razmatranje predloga te donošenje nove Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
 3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu – III i IV kvartal;
 5. Razmatranje Programa poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2018-2020 godine te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 6. Razmatranje trogodišnjeg Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2018, 2019. i 2020. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

14. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

 1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

 1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Žarko  Zrenjanin“ Maglić;

      b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić;

 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom;
 3. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (predstavnik zaposlenih u školi);

      b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (predstavnik zaposlenih u školi);

 1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dopunama Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
 2. Odbornička pitanja.

 

 

                Nakon toga prešlo se na utvrđivanje predloženog dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 27 glasova „ZA“.

                Što se tiče zapisnika sa XVI sednice SO-e Bački Petrovac, odbornik Spasoje Prodanov je bio zadovolјan sa zabeleškom koja je izvršena u ovom zapisniku a što se tiče njegovih primedbi na zapisnik sa XV sednice SO-e. Nakon toga je zapisnik sa XVI sednice SO-e usvojen bez ikakvih primedbi sa 27 glasova „ZA“.

U vezi prve tačke dnevnog reda, nakon prezentacije mišlјenja i predloga Komisije za budžet i finansije i kratkog obrazlaganja koje je dao izvestilac – Ondrej Bovđiš, otvorena je rasprava, u kojoj je učestvovao odbornik Miroslav Čeman. Pošto drugih učesnika u raspravi nije bilo, doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, sa 22 glasa „ZA“.

Obrazloženje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić. Nakon toga, otvorena je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Kristina Kevenska, Spasoje Prodanov, Boris Brklјač, Ana Huđanova, Pavel Marčok, Ondrej Fekete, Zdeno Divjak i Jan Šulјan.  Na postavlјena pitanja, date primedbe i predloge, odgovore je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Pošto je rasprava zaklјučena, sa 26 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

                Usledila je pauza u radu Skupštine i to od 10,57 do 11,20 časova.

                U nastavku sednice, u vezi 3. tačke dnevnog reda, kratko uvodno obrazloženje je dala Milina Labat. U raspravi povodom ove tačke nije bilo učesnika te je sprovedeno glasanje u vezi istog. Sa 23 glasa „ZA“, donet je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

                Bez dodatnih obrazlaganja i rasprava (uz primedbe Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac), donete su: Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji; Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka; usvojen je Izveštaja o prenosu prava, obaveza, odgovornosti i imovine JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji na Opštinu Bački Petrovac; Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom; Odluka o okončanju postupka likvidacije i usvojen je Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije.

                Takođe, bez dodatnog obrazlaganja i učesnika u otvorenim raspravama doneta je Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo, u k.o. Bački Petrovac i nova Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac (uz iznetu primedbu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac).

                U vezi 10. tačke dnevnog reda, kraće uvodno obrazloženje je dao Ondrej Bovđiš, sa kraćim odgovorom na pitanje odbornika Pavle Marčoka. Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac je doneta sa 26 glasova „ZA“.

                Pošto dodatna obrazlaganja nisu tražena a u otvorenim raspravama nije bilo ni jednog učesnika, u nastavku sednice usvojen je Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu – III i IV kvartal; usvojen je Program poslovanja JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018-2020 godine te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti; usvojen je trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2018, 2019. i 2020. godinu te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti; usvojen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin  i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole  „Jan Amos Komenski“ Kulpin; usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan  i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan; usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić i Godišnji plan rada za školsku 2017/2018 godinu Osnovne škole Osnovne škole  „Žarko  Zrenjanin“ Maglić; doneto je novelirano Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac  i novelirano Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom (Tatiana Milina Turanova – predstavnica Opštine Bački Petrovac; Duško Lukač – zamenik predstavnice Opštine Bački Petrovac); doneto je Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Branislav Cesnak - predstavnik zaposlenih u školi), zbog date ostavke i Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin (Danuška Galađikova - predstavnica zaposlenih u školi). Na kraju, bez dodatnog obrazlaganja i učesnika u raspravi doneto je Rešenje o dopunama Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac (Ana Medveđova – predstavnica Mađara).

                Pod tačkom dnevnog reda „Odbornička pitanja“, odbornici Pavel Marčok i Spasoje Prodanov su izneli svoje predloge odnosno postavili su odbornička pitanja.

                Sednica je zaklјučena u 12,00 časova, božićnom i novogodišnjom čestitkom predsednika Skupštine svim odbornicima i građanima Opštine Bački Petrovac.

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih