Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 22. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održana je 18.05.2017. godine, sa početkom u 14,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća, ujedno i predsednika Opštine Bački Petrovac Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Aleksandar Nakić, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg i Milan Anušjak. Sednici nije prisustvovala Tatjana Zabunov.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Govorčin, kao i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.
Nakon predloženih i usvojenih izmena i dopuna, jednoglasno je usvojen sledeći

Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa, Finansijski izveštaj o poslovanju u periodu od 01.01. – 31.12.2016. godine, Plan rada za 2017. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu Mesne zajednice Kulpin;
2. Razmatranje i donošenje zaklјučka povodom zahteva za sporazum o korišćenju dela javne površine za potrebe elektropriklјučka podnetog od strane Skutelis Mariosa iz Maglića;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o postavlјanju telekomunikacione opreme – metalnog stuba (WiFi drva);
4. Pitanja i predlozi.

Zatim je jednoglasno usvojen Zapisnik sa 21. sednice Opštinskog veća, u predloženom tekstu, sa predloženim i usvojenim izmenama
Nakon usvajanja zapisnika prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim je prihvaćen Izveštaj o radu i aktivnostima organa u 2016. godini, Finansijski izveštaj o poslovanju u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, Plan rada za 2017. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu Mesne zajednice Kulpin, i prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim daje saglasnost „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad za prelaz preko parcela broj 6881/1 i 7424/1 k.o. Bački Petrovac u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac a za potrebe priklјučka na distributivnu mrežu do parcele Skutelis Mariosa.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o postavlјanju telekomunikacione opreme-metalnog stuba (WiFi drvo).
Povodom 4. tačke dnevnog reda na predlog Milana Anušjaka dogovoreno je da će se ubuduće materijal za sednice Opštinskog veća dostavlјati u vidu skeniranog dokumenta. A povodom predloga Predraga Bojanića Srđan Simić je naložio sekretaru Veća da se Savetima MZ-a, javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština Bački Petrovac dostavi obaveštenje da se ubuduće uz izveštaje i planove koje dostavlјaju na usvajanje, odnosno radi davanja saglasnosti od strane SO-e Bački Petrovac, dostavlјaju i zaklјučci ili zapisnici iz kojih se vidi da je tekst izveštaja i planova usvojen od strane nadležnih organa upravlјanja MZ-a, javnih preduzeća, ustanova i organizacijama čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,35 časova.