Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 09.12.2019. godine održana je 105. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu pravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga i donošenje Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;
4. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim obavezuje Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da izmeni predlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, tako da rok davanja u zakup, odnosno na korišćenje, polјoprivrednog zemlјišta u KO Bački Petrovac, KO Kulpin i KO Maglić bude 1 (jedna) godina a u KO Gložan 10 (deset) godina, kako bi se ostavilo vreme za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na spornim parcelama, te da se nakon pribavlјanja saglasnosti nadležnog ministarstva dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac izmenjen predlog na ponovno odlučivanje. Nakon toga je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o promeni aproprijacije, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, razdeo 5, glava 0 – Opštinska uprava, program 15, - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE, izvor finansiranja 01 - prihodi iz budžeta, menjaju se sledeće aproprijacije: - umanjuje se pozicija 40, ekonomska klasifikacija 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za iznos od 500.000,00 dinara, tako da umesto 34.255.000,00 dinara sada iznosi 33.755.000,00 dinara; - povećava se pozicija 53, ekonomska klasifikacija 465 – ostale dotacije i transferi za iznos od 500.000,00 dinara, tako da umesto 2.800.000,00 dinara sada iznosi 3.300.000,00 dinara.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta su rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 42.000,00 dinara za povećanje pozicije 42 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalane samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 413 – naknada u naturi, zbog realizacije novogodišnjih i božićnih paketića deci zaposlenih u JLS;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za povećanje pozicije 56 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zbog realizacije pravosnažnih sudskih odluka.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi kupovine mnjača, te o mogućnosti raspisivanja javne nabavke za projekat preparcelacije zemlјišta bivše Kooperative.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,45 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih