Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 13.02.2020. godine održana je 114. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Verle.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o povećanju aproprijacije, kojim se na osnovu Ugovora o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture, potpisanog između Uprave za kapitalna ulaganja APV i Opštine Bački Petrovac dana 31.01.2020. godine, otvara izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 0701 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701-01: Rehabilitacija kolovoznioh konstrukcija u ulicama u Bačkom Petrovcu, povećava se pozicija: 93/0, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti za iznos od 63.695.228,00 dinara;
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 500.000,00 dinara za povećanje pozicije 93/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Projekta: 0701-01: Rehabilitacija kolovoznih konstrukcija u ulicama u Bačkom Petrovcu, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5113-kapitalno održavanje zgrada i objekata), za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta;
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu, i to: dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.7 – REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U ULICAMA U BAČKOM PETROVCU I INDUSTRIJSKOJ ZONI. Procenjena vrednost bez PDV iznos „53.912.690,00“ dinara.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih