Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 23.01.2017. godine sazvao 16. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:          

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u likvidaciji,

2. Donošenje Plana javnih nabavki direktnih korisnika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu ( materijal za ovu tačku dnevnog reda će biti dostavlјen u štampanoj formi ),

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac,

4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje,

5. Razmatranje mišlјenja Opštinskog pravobranioca o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ( posl. br. M1/17, M 2/17 i M 3/17 )

6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

7. a) Donošenje Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

    b) Utvrđivanje i raspisivanje Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

8. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

9. Razmatranje i davanje saglasnosti na Plan rada saobraćajne inspekcije Opštinske uprave Bački petrovac za 2017. godinu i kontrolnih lista.

10. Donošenje odgovarajućih akata vezanih za suosnivanje JP Zavod za urbanizam Vojvodine ( materijal za ovu tačku dnevnog reda biće podelјen na samoj sednici Opštinskog veća ),

11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

12. Pitanja i predlozi.

Članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u likvidaciji  i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim su doneli Plan javnih nabavki direktnih korisnika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. Nakon toga su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Odluke o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac i predlog Odluke   o izmenama Odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje i predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je donet i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanjana nivou opštine Bački Petrovac i raspisan Javni poziv za sufinasiranje za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017.godini. Zatim su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu te dali saglasnost na Plan rada saobraćajne inspekcije Opštinske uprave Bački Petrovac za 2017. godinu i kontrolnih lista iz oblasti puteva i drumskog saobraćaja. Nakon toga je jednoglasno donet zaključak kojim su članovi opštinskog veća dali saglasnost da opština Bački Petrovac postane suosnivač Javnog Preduzeća „Zavod za urbanizam Vojvodine“ i da Skupština opštine Bački Petrovac donese odluku o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. Utvrđen je i predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosledili Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.

Predsednik opštine Srđan Simić je 16. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 23.januara 2017. godine u 12,00h.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac