Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

Dana 02.06.2017. godine održana je 24. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u periodu od 9,00 do 9,30 časova.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić - predsednik, Aleksandar Nakić, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Milan Anušjak.
U telefonskom izjašnjavanju nije učestvovao: Jan Brna, zato što je bio na službenom putu u inostranstvu.
Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, radi ubrzanja postupka pribavlјanja dozvole za postavlјanje električnog kabla od trafo stanice do zgrade investitora Miline Šćevčik u Bačkom Petrovcu ul. Narodne revolucije br. 60. Sednica je sazvana tako što je 01.06.2017. godine svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa jednom tačkom i pratećim materijalom, kao i predlog zaklјučka, radi razmatranja. A 02.06.2017. godine je sekretar Veća kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačke dnevnog reda i predloga zaklјučka.

DNEVNI RED

1. Razmatranje Zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela, podnetog od strane EPS - Elektrodistribucija Novi Sad.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. i jedine tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost JP „Elektroprivreda Srbije” - „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad za prelaz preko parcele br. 7314 K.O. Bački Petrovac, korisnik Opština Bački Petrovac, radi izgradnje elektroenergetskog objekta, i to: podzemni 0,4kV vod za objekat u Bačkom Petrovcu u ul. Narodne revolucije br. 60, na katastarskim parcelama br. 1725, 7314, 1744 K.O. Bački Petrovac, u skladu sa situacionim nacrtom izgradnje.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG