Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 12.10.2017. godine održana je 34. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. 

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.
Zatim je jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 02.10.2017. godine.

 1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije “Jan Kolar” sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, za školsku 2016/2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
  b) Razmatranje Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
  2. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2017/2018. godine, te davanje saglasnosti na isti;
  3. Razmatranje Predloga za izmenu člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
  4. Razmatranje Zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za davanje saglasnosti za davanje u zakup Sportske hale u Gložanu i utvrđivanje cene satnice;
  5. Razmatranje Žalbe Dalјević Jelene iz Maglića ul. Maršala Tita br. 70 protiv Rešenja Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa građevinskog materijala br. 016-1/250-2016-2-40 od 21.09.2017. godine, i odlučivanje povodom iste;
  6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – obuka ličnih pratilaca dece;
  7. Razmatranje Molbe DOO „SAT-TRAKT“ Bačka Topola za prelaz preko parcela u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
  8. Razmatranje Zahteva Viktora Aladića iz Bačkog Petrovca, ul. Novosadska br. 14, osuđenik Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, za rešavanje stambenog pitanja, te donošenje zaklјučka povodom istog;
  9. Razmatranje Informacije o radnjama preduzetim u vezi sa Zaklјučkom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/264-2017 od 14.07.20176. godine;
  10. Razmatranje Obaveštenja OZZ „AGRO-PETROVEC“ Bački Petrovac u vezi objekata u Bačkom Petrovcu, ul. Žitna br. 14a;
  11. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar” sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, za školsku 2016/2017. godinu i Godišnji program rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za školsku 2017/2018. godinu, i isti prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno na davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se daje saglasnost na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2017/2018. godine.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić – Ivane Vezmar iz Maglića, i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić – Nataša Stojković iz Maglića, i isti prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, u skladu sa čl. 4, st. 2 i 3 Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012) daje načelnu saglasnost Osnovnoj školi „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu, za davanje u zakup Sportske hale u Gložanu, sportskim klubovima radi održavanja treninga i građanima za rekreativne sportske aktivnosti, a u skladu sa Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016) i Uredbom o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017).
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Dalјević Jelene iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 70, podneta protiv rešenja Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa građevinskog materijala Opštine Bački Petrovac br. 016-1/250-2016-2-40 od 21.09.2017. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao pravilno i na zakonu zasnovano.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 - Opštinska uprava, program 4 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 108.000,00 dinara za povećanje aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 11 – Socijalna i dečja zaštita, pozicija 104 ek.klasifikacija 4631 – Tekući transfer ostalim nivoima vlasti, za obezbeđivanje neophodnih sredstava za realizaciju akreditovanog programa obuke „Pokretanje usluge lični pratilac deteta“.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, nije udovolјilo Molbi DOO „SAT-TRAKT“ Bačka Topola br. 1148 od 03.10.2017. godine, t.j. nije parcelu br. 1356 KO Maglić u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac dalo na korišćenje DOO „SAT-TRAKT“ Bačka Topola, u smislu Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016). Podnosilac molbe je upućen da postupi u skladu sa Zaklјučkom Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove – Odsek za sprovođenje objedinjene procedure br. ROP-BPE-26659-CPI-1/2017 od 09.09.2017. godine, te da podnese nov odgovarajući zahtev sa opisom planiranih građevinskih radova na navedenoj parceli.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nije udovolјilo zahtevu Viktora Aladića iz Bačkog Petrovca, ul. Novosadska br. 14, osuđeniku Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, za rešavanje stambenog pitanja, od 04.09.2017. godine, jer ne raspolaže stambenim jedinicama za socijalno stanovanje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet zaklјučak, kojim se: prihvata Informacija Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac o radnjama preduzetim u vezi sa Zaklјučkom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/264-2017 od 14.07.20176. godine; daje načelna saglasnost za zaklјučivanje sporazuma o isplati duga na ime neplaćene zakupnine za korišćenje stanova u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, najviše na 18 mesečnih rata, a shodno visini duga; ne prihvataju predlozi za umanjenje duga na ime neplaćene zakupnine za korišćenje stanova u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, po osnovu adaptacije stanova, koju su vršili zakupci bez izričite pismene saglasnosti vlasnika stana, ukoliko je ugovorom o zakupu utvrđen takav uslov za adaptaciju stana; obavezuje Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da pripreme predloge sporazuma iz tačke 2 ovog zaklјučka, te da ih dostave Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti za zaklјučivanje pojedinih sporazuma.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno donet Zaklјučak, kojim se obaveštava OZZ „AGRO-PETROVEC“ Bački Petrovac da je Opština Bački Petrovac dala na korišćenje nepokretnosti upisane u zknj. ul. br. 10998 K.O. Bački Petrovac, i to: Veterinarska stanica, garaža, stovarište, ekonomsko dvorište, ukupne površine 73a 09m2 – parc. br. 8509/2, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, u korist JKP „Progres“ Bački Petrovac, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016), a na osnovu Rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac o davanju na korišćenje nepokretnosti br. 016-4/262-2017 od 07.07.2017. godine i Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti zaklјučenog dana 10.08.2017. godine između Opštine Bački Petrovac i JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, vodila se diskusija o toku parničnih postupaka u vezi povraćaja sredstava uplaćenih na ime samodoprinosa, o predstojećim radovima na rekonstrukciji regionalnog puta u Bačkom Petrovcu, o obaveštenju JKP „Progres“ Bački Petrovac u vezi korišćenja vode u praznim kućama, kao i o predstojećem susretu predstavnika Opštine Bački Petrovac sa delegacijom Opštine Jeri - Kipar.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 17,35 časova.

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG