Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.png

Dana 29.01.2018. godine održana je 41. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.12.2017. godine.

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Kiparska Republika;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanja predloga Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu;
4. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o pružanju usluge lični pratilac deteta;
5. Razmatranje predloga Ugovora o dodeli novčanih sredstava između Opštine Bački Petrovac i Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu, kojim se reguliše sprovođenje projekta „Lični pratilac“, te davanje saglasnosti predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje istog;
6. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu;
7. Razmatranje predloga i donošenje Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac;
8. a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje predloga i donošenje Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
9. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove;
10. Razmatranje predloga i donošenje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
11. Razmatranje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – Izrada projektno tehničke dokumentacije za saobraćajnice sa komunalnom infrastrukturom u radnoj zoni Maglić;
14. Razmatranje Predloga i mišlјenja Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac u vezi sa usklađivanjem izgleda i sadržaja uličnih tabli u Opštini Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje Ugovora o radu, zaklјučenog između Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu i Anke Seč-Pinćir iz Bačkog Petrovca, br. 429-176-9 od 28.12.2017. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
16. a) Razmatranje Informacije o objektima koji mogu biti predmet otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2012. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
18. Pitanja i predlozi.

 

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđujee  predlog Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Pravilnik o pružanju usluge lični pratilac deteta.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Ugovora o dodeli novčanih sredstava između Opštine Bački Petrovac i Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu, kojim se reguliše sprovođenje projekta „Lični pratilac“, u predloženom tekstu.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Plan javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu. Zatim su jednoglasno donete pojedinačne Odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, u predloženom tekstu.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove i predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. Ujedno je donet i Zaklјučak kojim se prosleđuje Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se Prihvata Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 400.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 59 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701 – P8 Izrada projektno tehničke dokumentacije za saobraćajnice sa komunalnom infrastrukturom u radnoj zoni Maglić, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac obaveštava Savet za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac da se u tekućoj 2018. godini planira pristupiti izradi i postavlјanju novih uličnih tabli sa nazivima turističkih lokacija u svim naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac; da će se sklađivanje uličnih tabli koje se nalaze na kućama će se vršiti u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine; te se ujedno nalaže Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da revidira Odluku o određivanju naziva ulica i trgova, obeležavanja ulica i trgova i obeležavanju zgrada brojevima („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 8/1999) i pripremi nacrt nove odluke koja će biti usklađena sa svim važećim propisima koji se odnose na predmet njenog sadržaja.

Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje da odredbe Ugovora o radu, zaklјučenog između Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu i Anke Seč-Pinćir iz Bačkog Petrovca, br. 429-176-9 od 28.12.2017. godine, koje se odnose na koeficijent za isplatu zarade direktoru  (tačka 7.)  nisu u skladu sa Rešenjem Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u javnim službama, organizacijama i ustanovama, čiji je osnivač Skupština Opštine Bački Petrovac – prečišćen tekst br. 016-4/20-2013 od 22.01.2013. godine, niti u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 i 58/2014), kao i da u ugovoru nije naveden novčani iznos osnovne zarade na dan zaklјučenja ugovora o radu, što je bitan element ugovora o radu u skladu sa čl. 33. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017); i nalaže se Upravnom odboru Muzeja vojvođanskih Slovaka da uskladi ugovor sa napred navedenim opštim pravnim aktima, te da zatim isti dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na uvid..

Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se nalaže  službeniku za imovinsko-pravne poslove i Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da do naredne sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac dopune Informaciju o objektima koji mogu biti predmet otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, tako da za svaki objekat budu navedeni sledeći podaci: narativni opis objekta, adresa, br. parcele i KO, površina, vlasništvo, uknjižen korisnik, faktički korisnik, zakupac, iznos zakupnine, dug, stanje objekta sa građevinskog aspekta. Takođe treba sagledati mogućnost da se informacija dopuni sa dodatnim objektima koji mogu biti predmet otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, a koje ne koriste organi, organizacije, javna preduzeća i ustanove, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac (stanovi u Bačkom Petrovcu, Magliću,…); i nalaže se službeniku za imovinsko-pravne poslove da do naredne sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pribavi putem stručnog veštačenja tržišnu vrednost građevinskih parcela u javnoj svojini opštine u ul. Triglavskoj u Kulpinu, te da zatim koriguje početne cene parcela u nacrtu Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine bački Petrovac, i da isti dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2012. godine.

Povodom 18. tačke dnevnog reda, Srđan Simić je prisutne obavestio o sredstvima koje je Uprava za kapitalna ulaganja odobrila Opštini Bački Petrovac, nakon čega se vodila kratka diskusija u vezi mogućnosti i načinu korišćenja stare zgrade opštine.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,55 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt