Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 08.05.2018. godine održana je 50. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo je opravdao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.04.2018. godine;
  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
  2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona;
  3. Razmatranje Molbe Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za ustupanje na korišćenje stambenog objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
  4. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

Povodom 4. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi najavlјenog dolaska Državne revizorske institucije u Opštinu Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih