Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Nakon usvajanja zapisnika sa 48,49 (telefonske) i 50 (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 31.03.2014. godine. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2013. Godinu, Finansijski izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, Plana rada Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. Godinu, Finansijskog plana Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. Godinu.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 22.07.2014.godine sazvao 51. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, Zamenik Predsednika Opštine Bački Petrovac kao i Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku, tehnološki razvoj i Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede i Milena Nišić zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.

Osim članova veća, sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Jan Jovankovič,Dušan Govorčin, Ondrej Bovđiš direktor direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Jan Černak direktor Informativnog centra “Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, Aleksandra Arsenin- direktor Centra za socijalni rad и Пашић Зузана директор Predškolske ustanove „Včielka“.

Nakon usvajanja zapisnika sa 48,49 (telefonske) i 50 (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 31.03.2014. godine. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2013. Godinu, Finansijski izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, Plana rada Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. Godinu, Finansijskog plana Informativnog centra“Bačsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. Godinu. U nastavku sednice članovi veća su jednoglasno prihvatili Finansijskog plana i izmena finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014 godinu. Po sledećoj tačci dnevnog reda veće je jednoglasno konstatovalo da se osnuje radna grupa raljdi pronalaženja rešenja problema povraćaja uplaćenog samodoprinosa građana Kulpina, koji su podneli zahtev za povraćaj. U nastavku sednice Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o mreži Predškolske ustanove “ Včielka“ Bački Petrovac.
Po šestoj tačci dnevnog reda OV je jednoglano prihvatilo zahtev predškolske ustanove “Včielka“ Bački Petrovac za povećanje broja dece po grupama. Po sedmoj tačci dnevnog reda članovi veća su jednoglasno prihvatili Izveštaj o izvršnju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-jun 2014. Godine. U narednie tri tačke dnevnog reda OV je jednoglasno donelo Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Po sledećoj tačci dnevnog reda OV je jednoglasno donelo Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve. Unastavku sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je naložilo građevinskom inspektoru Opštine Bački Petrovac Janu Pažitnaju i Miroslavu Častvenu višim saradniku za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac da izađu na teren i procene koliko bi koštalo saniranje krova na stambenom objektu Stošić Zorke u ulici Kvačalova 35 u Bačkom Petrovcu.
Po dvanaestoj tačci dnevnog reda OV je većinom glasova odobrilo podnosiocu molbe za jednokratnu pomoć radi saniranja posledica od požara 25.000,00 dinara.

 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 51. sednicu Opštinskog veća završio u 20,55 časova.