Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 07.06.2018. godine održana je 53. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali Milan Anušjak i Jan Meleg.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2017. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
v) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o komunalnim delatnostima;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika;
4. Razmatranje Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac za KO Kulpin i KO Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Molbe za odobrenje radi davanja u zakup Plavog salona u SVP Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Molbe za dodelu jama kod Lesika za potrebe Konjičkog kluba „Galoper“;
7. Razmatranje Mišlјenja Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine na predlog članova Školskog odbora, te podnošenje amandmana na predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
8. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2017. godini, prihvata Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2017. godine i utvrđuje predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o komunalnim delatnostima, sa predloženim izmenama i dopunama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovođenju postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac za KO Kulpin i KO Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, u skladu sa čl. 4, st. 2 i 3 Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012) daje načelnu saglasnost Slovačkom vojvođanskom pozorištu, za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, radi obavlјanja kulturno informativno umetničke delatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016) i Uredbe o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), i to: prostoriju tzv. Plavi salon, ukupne površine 44m2, koja se nalazi na prvom spratu objekta sagrađenog na parc. br. 21, upisanog u zknj. ul. br. 10911 K.O. Bački Petrovac, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, nosilac prava korišćenja Slovačko Vojvođansko Pozorište 1/1. Postupak davanja u zakup navedene nepokretnosti sprovešće Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac u korist Slovačkog vojvođanskog pozorišta.
Povodom 6. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac izražava saglasnost da se Konjičkom klubu „Galoper“ daju na poslugu tzv. jame kod Lesika, zaklјučivanjem ugovora o posluzi, i obavezuje Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac i službenik za imovinsko-pravne poslove da u skladu sa mišlјenjem Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac br. M 3/2018 od 25.05.2018. godine sačine predlog ugovora o posluzi između Opštine Bački Petrovac i Konjičkog kluba „Galoper“, te da isti dostave Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac radi davanja saglasnosti za zaklјučivanje ugovora.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je podnet Amandman na predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, kojim se menja predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, utvrđenog zaklјučkom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/112-2018 od 24.05.2018. godine.
Pošto se povodom 8. tačke dnevnog reda niko nije javlјao za reč, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,45 časova.

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt