Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Nakon usvajanja dnevnog reda Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili predloga Programa poslovanja za 2015. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno Program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2015.godinu, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno predlog Revizija-izveštaja realizovanih aktivnosti iz LAP-a za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014- 2019.godinu i predlog plana aktivnosti za mlade za 2014-2019, po četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno predlog Strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020, u nastavku sednice Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 22.12.2014.godine u 14 časova sazvao 60. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok - predsednik Opštine Bački Petrovac, Đorđo Šarić -zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo - zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora - zadužen za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj, Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede, Katarina Melegova-Melihova-zadužena za oblast kulture i školstvai i Milena Nišić- zadužena za oblast lokalne samouprave i sporta.
Osim članova veća, sednici su prisustvovali : Načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci,rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović, Dušan Govorčin, Jan Jovankovič, Vladimir Turan, direktor JKP Progres Bački Petrovac, Čedo Rupar, direktor JKP Komunalac Maglić, Daniela Fekete predsednicu Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bački Petrovac
Nakon usvajanja dnevnog reda Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili predloga Programa poslovanja za 2015. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno Program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2015.godinu, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno predlog Revizija-izveštaja realizovanih aktivnosti iz LAP-a za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014- 2019.godinu i predlog plana aktivnosti za mlade za 2014-2019, po četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno predlog Strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020, u nastavku sednice Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu, po šestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o osnivanju Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac, po sedmoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je utvrdilo predlog o Odluke o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši lokalna samouprava, u nastavku sednice Opštinsko veće je Opštinskom Javnom Pravobraniocu da zaključi Bansudsko poravnanje između Opštine Bački Petrovac i Poljiak Eve iz Bačkog Petrovca radi naknade materijalne štete pričinjene od strane pasa nepoznatog porekla-lutalica, te se daje saglasnost na isplatu oštćenom u iznosu od 36.200,00 dinara, u nastavku sednice članovi veća su doneli Rešenje o odbijanju žalbe Milene Haška kao neosnovanu, te se potvrđuje prvostepeno Rešenje broj: 55330-799/2014 od dana 26.09.2014. godine kao pravilno i na zakonu zasnovano, po sledećoj tačci dnevnog reda članovi Opštinskog veća su dali saglasnost za davanje u zakup katastarske parcle br. 4040/1 u K.O. Gložan radi postavljanja antenskog stuba i odgovarajuće telekomunakacione opreme preduzeća Telenor d.o.o. Beograd, po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je dalo saglasnoost za davanje u zakup katastarske parcle br. 1360 u K.O. Maglić radi postavljanja antenskog stuba i odgovarajuće telekomunakacione opreme preduzeća Telenor d.o.o. Beograd, u nastavku sednice članovi veća su odbacili se žalbu Zuzane Švonje iz Kulpina i Ivane Švonje iz Veternika od 3. decembra 2014. godine protiv Zaključka br. 016-4/238-2014 od 13. 11. 2014 godine Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, kao nedopuštena, po trinaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o prvoj izmeni Rešeenja o raspdeli sredstava namenjenih oblasti kulture, unastavku sednice članovi veća su jednoglasno doneli Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa i aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje sprovode NVO, po petnaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je donoelo Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o sufinansiranju programa, koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu.

 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 60 Sednicu Opštinskog veća završio u 17,30 časova.
DR