Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 22.10.2018. godine održana je 67. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Predloga za odobrenje posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini, te donošenje Rešenja o odobravanju posebnog programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini;
6. Pitanja i predlozi.

Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za radnu 2018/2019. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o odobravanju posebnog programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini, kojim se odobrava poseban program kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini „Afirmacija sportskog strelјaštva u Opštini Bački Petrovac“, čiji je nosilac Sportsko udruženje „Lesik“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50.
Povodom 6. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,50 časova.

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih