Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 01.07.2019. godine održana je 88. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve:
a) angažovanje pravnika;
b) nabavka automobila.
2. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za povećanje pozicije 33 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 11 – Socijalna i dečija zaštita , programska aktivnost: 0001 – Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, ek. klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti) za obezbeđivanje sredstava za angažovanje pravnika, jer ministarstvo nije u mogućnosti da preciznije navede kada će dobiti saglasnost;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 385.000,00 dinara za povećanje pozicije 57 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave , programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema (5121- automobili), za obezbeđivanje sredstava za nabavku putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: dodaje se nabavka dobara pozicija 1.1.6 – NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE. Procenjena vrednost bez PDV iznos „950.000,00“ dinara.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih