Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiNa osnovu člana 116. stav 1. tačka 3. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), u prilogu ovog dopisa dostavlјa Vam se nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i primedbi na isti.

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu možete dostaviti do 31.01.2018. godine, na adresu:

Skupština opštine Bački Petrovac,

Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća,

21470 Bački Petrovac, ul. Kolarova 6.

(N A C R T)

Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XVIII sednici, održanoj dana ______ 2018. godine, d o n e l a   je   o k v i r n i  

 

P R O G R A M    R A D A

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih