Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

XXXVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana 29.06.2011. godine, sa početkom u 17,12 časova, iako je bila sazvana za 10,00 časova, tj. zbog nepostojanja kvoruma u 10,15 časova (u velikoj sali za sastanke Opštine Bački Petrovac je bilo prisutno  10 odbornika, dok su svoj izostanak opravdali: Maria Andrašik, Jan Valo, Karol Werle i odbornici iz odborničkih grupa „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“ i „Nezávislí poslanci“ putem predsednika odborničkih grupa – Jana Bohuša i Juraja Červenaka), predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, je održavanje iste odložio za isti dan, sa početkom u 17,00 časova.
Ovoj sednici SO-e je prisustvovalo 26 odbornika. Izostanak sa sednice je opravdao jedan odbornik SO-e.
Osim odbornika SO-e, sednici su prisustvovali: predsednik i zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, rukovodioci pojedinih odeljenja iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktori javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinari sredstava javnog informisanja i nekoliko građana Opštine Bački Petrovac.

Na početku sednice, bez izmena i dopuna je sa 19 glasova „Za“ utvrđen predloženi dnevni red, s tim što je predsednik SO-e napomenuo, da su odbornici pre početka same sednice dobili materijale za 1. tačku predloženog dnevnog reda – predlog predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimira Turana da se od funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac razreši 9 članova istog te da se izabere 5 novih članova (u skladu sa usvojenim II izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac, koje su stupile na snagu 16.06.2011. godine). Takođe, odbornici SO-e su pre početka sednice dobili ispravljen tekst Izveštaja o radu i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Usledilo je usvajanje zapisnika sa XXXIV i XXXV sednice SO-e Bački Petrovac, koje su održane 06.06.2011. odnosno 14.06.2011. godine. Isti su usvojeni bez primedbi.
U vezi prve tačke dnevnog reda, koja je glasila:
1. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije članova
Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, na predlog predsednika Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga predsednika Opštine Bački Petrovac i izbor novih članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

predsednik Opštine Bački Petrovac je pročitao pisani predlog za razrešenje od funkcije dosadašnjih članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac te predlog za izbor 5 novih članova ovog organa lokalne samouprave. Uz predlog su priložene i pisane izjave kandidata za nove članove Opštinskog veća o prihvatanju kandidature.
 U objedinjenoj raspravi povodom obe podtačke učestvovali su odbornici: Jaroslav Popović, Pavel Marčok, Ondrej Koroš i Vladislav Gajdobranski. Nakon rasprave, izabran je Glasački odbor za sprovođenje tajnog glasanja o datim predlozima predsednika opštine, u sastavu: Vladislav Gajdobranski, Pavel Topoljski i Siniša Stanivuk.
 Pošto je Služba Skupštine opštine pripremila glasačke listiće za izjašnjavanje odbornika SO-e o navedenim predlozima, isto je realizovano. Glasački odbor je nakon sprovedenog glasanja utvrdio sledeće: da je bilo pripremljen 31 glasački listić; da je na sednici SO-e bilo prisutno 20 odbornika; da su 18 odbornika primila glasački listić; da je bilo 13 neupotrebljenih glasačkih listića; da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno 18 glasačkih listića od kojih je 1 bio nevažeći; da je od ukupno 17 glasačkih listića odbornika „Za“ predloge predsednika Opštine Bački Petrovac o razrešenju starih odnosno o izboru novih članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac glasalo 16 odbornika.   
 Na osnovu navedenih rezultata, doneto je:
-Rešenje o razrešenju od funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Daniela Spevaka, preduzetnika iz Bačkog Petrovca, Rastislava Đenđura, preduzetnika iz Bačkog Petrovca, dr Tihomira Ćetkovića, lekara iz Maglića, Rastislava Balce, poljoprivrednika iz Bačkog Petrovca, Branislava Cesnaka, profesora iz Kulpina, Samuela Vale, vodoinstalatera iz Gložana, Tatiane Cerovske, administratora iz Bačkog Petrovca, Ane Leginjove, administrativne radnice iz Bačkog Petrovca i Ondreja Stupavskog, poljoprivrednika iz Gložana, i
-Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Rastislava Đenđura, preduzetnika iz Bačkog Petrovca, zaduženog za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i sport; Ondreja Stupavskog, poljoprivrednika iz Gložana, zaduženog za oblast poljoprivrede i komunalne delatnosti; Branislava Cesnaka, dipl. matematičara iz Kulpina, zaduženog za oblast kulture, školstva i zdravstvene zaštite; Samuela Vale, vodoinstalatera iz Gložana, zaduženog za oblast infrastrukture i zaštitu životne sredine; Karola Boldockog, dipl, ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca, zaduženog za oblast socijalne zaštite i lokalne samouprave.
U nastavku sednice, nakon uvodnog obrazloženja koje je dato od strane rukovodioca Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i opšte zajedničke poslove Dušana Govorčina, odbornici SO-e su bez rasprave doneli Odluku o načelnima komasacije u k.o. Kulpin.
Pod trećom tačkom dnevnog reda a nakon kraćeg obrazlaganja podtačke a. i b., koje je dato od strane zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Jana Hansmana, sa 19 glasova „Za“ odbornici SO-e su doneli Rešenje o razrešenju Katarine Melegove-Melihove od funkcije v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac i Rešenje o njenom ponovnom  imenovanju za v.d. direktora ove ustanove na period ne duži od 6 meseci od imenovanja.
 Četvrta tačka dnevnog reda je bila posvećena Turističkoj organizaciji Opštine Bački Petrovac. Odbornici su bez rasprave usvojili Izveštaj o radu  i Finansijski izveštaj ove TOO za 2010. godinu. Takođe, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada TOO za 2011. godinu odnosno usvojen je njen Finansijski plan za 2011. godinu.
 Izveštaj o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2010. godinu su odbornici SO-e usvojili uz Zaključak, koji je donet od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac dana 20.06.2011. godine, tj. da se u narednom periodu više pažnje posveti borbi protiv upotrebe opojnih droga, da se pripadnici policije više angažuju na obezbeđenju javnog reda i mira u našoj sredini i da je neophodno da službenici policije koji obavljaju poslove na teritoriji naše opštine koriste u komunikaciji i slovački jezik.
 Izveštaj o radu poljočuvarske službe Bački Petrovac za prvih pet meseci rada iste odbornici su usvojili bez primedbi.
 Pošto odborničkih pitanja a ni predloga nije bilo, predsednik SO-e je XXXVI sednicu SO-e zaključio u 18,45 časova.