Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U sredu 10. juna 2009. godine je održana XII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac. Odbornici su razmotrili  deset tačke dnevnog reda.
1. Doneli su Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godine.
2. Doneli su Odluku o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija. Opština Bački Petrovac će se zadužiti sa 50 000 000,00 dinara koja će biti utrošena za izgradnju kanalizacije u svim naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac.
3. Doneli su:
a. Odluku o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
b. Odluku o rasporedu viška prihoda po Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
c. Odluku o neangažovanju nezavisne eksperne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,

4. Doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Izmene se odnose na obrazovanje Tako u Odeljenju za budžet i finansije formira se odsek lokalne poreske administracije.
5. Doneli su Odluku o osnivanju Saveta za  međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac. Savet će brojati osam članova, u sastavu kojeg će biti po 3 predstavnika Slovaka, 2 predstavnika Srba i po jedan predstavnik Mađara, Roma i Hrvata.
6. Doneli su Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.
7. Doneli su Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
8. Prihvatili su Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2008. godinu Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
9. Prihvatili su Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2008. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
10. Doneli su Rešenje o:
a. razrešenju v. d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
b. imenovanju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Za direktora je imenovan dosadašnji v. d. direktora Miroslav Častven, građ. inž. iz Bačkog Petrovca.