Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

        Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

 ( «Sl. glasnik RS «, br. 135/04 i 36/2009) Odelenje za privredu , urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave  opštine Bački Petrovac objavljuje :

O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J E

                    o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene

uticaja projekta na životnu sredinu

         Nosilac projekta „ Chigo contract“-  iz Novog Sada ulica Pionirska br.6/1/3  , je podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta poslovnog kompleksa za sklapanje ,prodaju i skladištenje nameštaja na životnu sredinu  , čija realizacija se planira na kat. parceli broj: 6798/6  , KO Bački Petrovac, opština  Bački Petrovac,u industrijskoj zoni u B.Petrovcu

        Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid svakog radnog dana od 8.00-14.00 časova  u prostorijama Odelenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac ulica Kolarova br. 6 u Bačkom Petrovcu.

       Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Opštinske uprave , Odeljenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove,  ulica Kolarova br. 6 , Bački  Petrovac.

Dana:27.09.2017.godine

Broj:501-75/2017-04

                                       RUKOVODILAC ODELENJA ZA         

                                PRIVREDU,URBANIZAM,

                                        KOMUNALNO – STAMBENE I

                                      INSPEKCIJSKE     POSLOVE

                                                                              Ondrej Bovđiš,dipl.ing mašinstva