Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na  osnovu  čl.20. Zakona o  proceni  uticaja  na životnu  sredinu ( « Sl. glasnik RS «, br. 135/2004 i 36/2009) Odelenje  za privredu, urbanizam,komunalno – stambene i  inspekcijske  poslove Opštinske uprave opštine  Bački  Petrovac obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organizacije i javnost o :

 JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ  RASPRAVI

 STUDIJE  O  PROCENI  UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta izgradnje mlina sa silosima, INVESTITORA „Dem“ d.o.o. sa sedištem u Kulpinu ulica M.Tita 91, čija realizacija se planira na kat.parc. 1367/15 u K.O Kulpin opština Bački Petrovac

STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZRADIO JE Institut za preventivu,zaštitu na radu i razvoj d.o.o. iz Novog Sada ulica Kraljevića Marka br.11

Broj Studije: 5620/2016  od decembra 2016.g

Javni  uvid  u  studiju i javna prezentacija studije  traje od 09. 02. do 01.03.2017. god.  u prostorijama Odeljenja  za  privredu, urbanizam, komunalno –stambene i inspekcijske poslove u zgradi SO- Bački Petrovac ulica Kolarova 6 od 8.00-12.00 časova radnim danima ili u mesnoj zajednici Gložan od 08-12.00

Zainteresovani  subjekti u toku javnog uvida mogu dostaviti pismene primedbe na studiju u Odelenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove u zgradu SO- Bački Petrovac ulica Kolarova 6.

JAVNA RASPRAVA o studiji održaće se  dana  03.03.2017. godine u 10.00 časova  u maloj Sali Skuštine opštine Bački Petrovac ulica Kolarova 6.

Na početku javne rasprave prezentaciju navedene studije  izvršiće obrađivač  studije.

U Bačkom Petrovcu

Dana : 09.02.2017. godine

Broj: 501-12/2017-04

ODELjENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,

KOMUNALNO – STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Ondrej Bovđiš,dipl.ing.