Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS,“ 135/04,36/2009,72/2009-dr.zakoni i 43/2011odluka US), člana 6. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.7/2010)  i člana 87 stav 1 tačke 2  Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.1/2014 prečišćen tekst), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac na sednici održanoj dana 08.02.2017 godine, donosi

Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji  

opštine Bački Petrovac

za 2017-2018 godinu

Zakonom o zaštiti životne sredine su date smernice o zaštiti voda.Član 23. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS,“ 135/04,36/2009,72/2009-dr.zakoni i 43/2011odluka US) definisano je da se zaštita i korišćenje voda ostvaruje integralnim upravlјanjem vodama ,preduzimanjem mera za njihovo očuvanje i zaštitu u skladu sa posebnim zakonom.

   Integralno upravlјanje vodama ostavaruje se u skaldu sa Zakonom o vodama („Sl.glasnik RS“,br.30/10 i 93/12) kojim je u naše zakonodavstvo transponovana Direktiva o vodama EU (2000/60/EC).

  Članom 69 i 70 Zakona o zaštiti životne je definisano  da jedininice lokalne samouprave obezbeđuju kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredinedonošenjem i realizacijom programa monitoringa za svoju teritoriju.Monitoring se vrši sistematskim praćenjem vrednosti indikatora koji su definisani Pravilnikom o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine („Sl. Glasnik RS,“,br.37/11).

U okviru ovog monitoringa će se vršti praćenje kvaliteta površinskih voda na sledećim lokacijama:

lokalitet

indikator

Dunav-Gložan

fizičko- hemijski

mikrobiološki

Kanal DTD (Novi Sad-Savino Selo) u Bačkom Petrovcu širina

fizičko- hemijski

mikrobiološki

indeks saprobnosti

Kanal DTD (B.Petrovac Karavukovo)mali pored mosta u Bačkom Petrovcu

fizičko- hemijski

mikrobiološki

indeks saprobnosti

Vodni tok DTD kroz Bački Petrovac tvz.Begej na 2 mesta

fizičko- hemijski

mikrobiološki

indeks saprobnosti

-Kanal DTD (Novi Sad -Savino Selo) pristanište Kulpin

fizičko- hemijski

mikrobiološki

indeks saprobnosti

-Jezero Maglić

fizičko- hemijski

mikrobiološki

Indikatori koji će se ppratiti su sledeći:

Fizičko hemijski parametri:

Tabela br. 1

parametar

jedinica

metoda ispitivanja

temperatura vode                         

ᵒC

SRPS H.Z1106:1970

pH vrednost

-

SRPS H.Z1 111:1987

elektroprovodlјivost

μS/cm

EPA Method 120 .1 Priručnik metoda  R-IV-11

Rastvoreni kiseonik

mg/l

SRPS H.Z1 135:1970,Priručnik str.236-249 Metoda R-IV-12/B

Zasićenost vode kiseonikom

%

SRPS H.Z1 135:1970

Biološka potrošnja kiseonika BPK-5

mg/l

SRPS ISO 5815:1992

Hemijska potrošnja kiseonika iz KMNO₄

mg/l

SRPS ISO 8467:1994 Priručnik srt.134-136

Hemijska potrošnja kiseonika iz K₂Cr₂O₇

mg/l

SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2 Priručnik srt.435-430

Ukupni organski uglјenik -TOS

mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Amonijum (NH₄-N)

mg/l

SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18

Nitriti (NO₂-N)

mg/l

SRPS ISO 6777:1997, Priručnik str.419-422,Method 8507 Hach 18),Method 8171Hach 18

Nitrati (NO₃-N)

mg/l

APHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B; Priručnik str.140-143,Method8171 Hach18

Ukupni azot(N)

mg/l

ISO 11261:1995

Ortofosfati (PO₄-P)

mg/l

APHA AWWA WEF Method 4500-P (E); Priručnik str.698-705,Method 8048 Hach18

Ukupni rastvoreni fosfor (P)

mg/l

APHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D); Priručnik str.698-705

Sulfati

mg/l

APHA AWWA WEF Method 4500-SO-(E);Method 8051Hach Priručnik str.101-102.

Hloridi

mg/l

SRPS ISO 9297:1997

Suspendovane čestice

mg/l

SRPS H.Z1.160:1987

Ukupne rastorene soli

mg/l

APHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1

Priručnik:Standardne metode za ispitivanje  hemijske ispravnosti vode za piće,savezni zavod za zaštitu zdravlјa Beograd 1990

APHA AWWA WEF;Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ,20th Edition,American Public Health Association,Washington DC(1998)

EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020Revised March83

Mikrobiološki parametri:

Tabela br.2

parametar

jedinica

metoda ispitivanja

ukupkni koliformi (bakterije)

broj/100ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode

fekalni koliformi (bakterije)

broj/100ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode

fekalne enterokoke (bakterije)

broj/100ml

SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalitet vode

odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija

broj/100ml

SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode

broj aerobnih heterotrofa

broj/100ml

SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode

Za uzorkovanje ,analizu i ocenu kvaliteta površinskih voda primenjuju se standardi SRPS- ISO i metode date u tabelama 1 i 2, kao i zakonska regulativa (Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“,br.50/12)),Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemiskog i kvantitativnog statusa podzemnih  voda(„Sl. glasnik RS“,br.74/11).Indeks saprobnosti kao biloški indikator koji se koristi za ocenu nivoa organskog zagađenja će se utvrđivati po metodi Pantle &Buck.

Dinamika praćenja gore navedenih parametara će biti najmanje dva puta godišnje a ako se za  to ukaže potreba i više puta kao i na osnovu naloga inspektora za zaštitu životne sredine (tvz.vanredna merenja).

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“.

                                                            Republika Srbija
                                                            Autonomna Pokrajina Vojvodina
                                                            Opština Bački Petrovac
                                                            Opštinsko Veće 

Predsednik opštine Bački Petrovac
Srđan Simić