Centar za socijalni rad

Tribina „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u opštini Bački Petrovac

Opširnije: Tribina  „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u  opštini Bački...

Saradnja Fondacije Tijana Jurić i Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac se nastavlja kroz organizovanje tribine na temu „Ukradena bezbednost - digitalno nasilje“  koja je organizovana 13.02.2019. godine u Gimnaziji  „Jan Kolar“ sa domom učenika  i Osnovnoj školi  „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu.

Javno dostavlјanje Rešenja Opštinskog veća Aladić Viktor

SLUŽBENA BELEŠKA
U predmetu: Aladić Viktor iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14. Prava na jednokratnu novčanu pomoć.Dostava (dugostenog) Rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (po žalbi) br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. Dana 11.02.2019.g. preuzeto je (vraćeno) sa Pošte neuručeno Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. o uvažavanju Žalbe Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14 i poništavanju rešenja br. 55330-59/2016 od 03.02.2016.G. Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.

Preuzimanje; Javno dostavlјanje Rešenja Opštinskog veća Aladić Viktor

Topliji domovi materijalno ugroženih porodica u opštini Bački Petrovac

Topliji domovi materijalno ugroženih porodica u opštini Bački Petrovac

U cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 18. i 19. decembra realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći.
Cilјne grupe korisnika i ove godine su bile porodice sa decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške, jednočlane porodice kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva. Porodice koje su obuhvaćene akcijom nalaze se u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć. Akcijom je obuhvaćeno 59 porodica, 30 porodica sa decom, 21 porodica samačkih, staračkih domaćinstava bez porodične podrške, 8 jednočlanih porodica sa utvrđenom radnom nesposobnošću a koje nemaju podršku nekog drugog člana domaćinstva. Po porodici opredelјen je iznos sredstava od 5.000 dinara. Novčana sredstva za ovu akciju u iznosu od 295.000,00 planirana su i obezbeđena iz budžeta opštine Bački Petrovac.

 

Ne zatvaraj oči, do mene je, do tebe je, do nas je- zaustavimo nasilјe.

 

Opširnije: Ne zatvaraj oči, do mene je, do tebe je, do nas je- zaustavimo nasilјe.

Nasilјe u porodici čini svako „ko primenom nasilјa, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesnii ntegritet ili duševno stanje člana svoje porodice...“(Krivičnizakonik).

Nasilјe u porodici se razlikuje od drugih oblika nasilјa zbog činjenice da su nasilnik i žrtva u emocionalno bliskom odnosu. Tu je i problem moći i kontrole koju nasilnik oseća i takav odnos sa žrtvom ne želi da prekine. Nasilnici neretko kontrolišu žrtvino kretanje, njene kontakte, novac, nastoje da je izoluju od ostatka porodice i prijatelјa i to čini mehanizme nasilјa. Neprestano stavlјaju žrtvi do znanja da je sama, okrivlјuju da je njeno ponašanje razlog za nasilјe, prete na najrazličitije načine pri pokušaju žrtve da napusti nasilnika...Reč je o perfidnim mehanizmima kontrole nasilnika nad žrtvom. Nasilnici često umanjuju nasilјe koje su počinili, pokušavaju da se opravdaju i prebacuju krivicu na žrtvu, nasilnik želi da dominira nad žrtvom i to je njegov modus delovanja.

Saradnja Saveta za bezbednost saobraćaja i Centra za socijalni rad

Opširnije: Saradnja Saveta za bezbednost saobraćaja i Centra za socijalni rad

Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac u svojoj akciji  podizanja stepena bezbednosti dece kroz podelu dečijih auto sedišta  obezbedio je auto sedište  za potrebe Centra za socijalni rad.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика