1. Opština Bački Petrovac, Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac -  ul. Kolarova br. 6, 21 470 Bački Petrovac;
 
2. Broj faksa: 021/780 – 571;
 
3. Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;
 
4. Mesto za predaju zahteva usmeno na zapisnik: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, I sprat, kancelarija načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
 
5. - Pismeni zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može podneti svako;
- Pismeni zahtev mora da sadrži: naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji opis informacije koja se traži;
- U zahtevu se ne mora navoditi razlog traženja informacije;
- Pristup informacijama od javnog značaja se može ostvariti putem uvida u dokumenat za koji postoji interes i izdavanjem kopije traženog dokumenta;
 
6. Organ vlasti može naplatiti podnosiocu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja samo nužne izrade kopije dokumenta i troškove upućivanja a koji su utvrđeni Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 8/2006);
 
7. Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.
Ako organ vlasti nije u mogućnosti, da u utvrđenom zakonskom roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, obavestiti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
 
8. Organ vlasti u slučaju da odbije u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je bez odlaganja – najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži i uputi tražioca na pravna sredstva koja se mogu izjaviti protiv takvog rešenja.
 
9. Tražilac zahteva može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
- ako organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;
- ako organ vlasti ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;
- ako organ vlasti uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade kopije;
- ako organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način utvrđen Zakonom;
- ako organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen Zakonom;
- ako organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama Zakona.
 

10. Formular za Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i za žalbu ili tužbu.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика