Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Dokumenti

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 8, 19.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

91. -    Odluka o  informisanju  i  obaveštavanju  građana Opštine Bački Petrovac  putem  kablovskog  distributivnog  sistema,
92. -    Odluka o donošenju Prostornog plana Opštine  Bački Petrovac,
92. a    Prostorni plan Opštine Bački Petrovac,
93. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog  odbora  Osnovne  škole «Žarko Zrenjanin»  u Magliću,
94. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole «Žarko Zrenjanin» u Magliću.

Opširnije: Službeni list br.8 - 2007

Preuzite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 7, 10.oktobra 2007.god


S  A  D  R  Ž  A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

85. -    Odluka o dodeli  Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
86. -    Odluka o utvrđivanju  nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period 01.01.2008. – 31.12.2012 godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
87. -    Odluka o upotrebi imena i simbola (grba i zastave) Opštine  Bački Petrovac,
88. -    Odluka o osnivanju  i izdavanju Informativnog mesečnika Opštine Bački Petrovac «NAŠA  REČ»,
89. -    Rešenje o davanju  saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP «Progres» Bački Petrovac za 2007. godinu,
90. -    Načela komasacije u k.o. Maglić.

Opširnije: Službeni list br.7 - 2007

Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 6a, 01.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

-    Godišnji  program  zaštite,  uređenja  i  korišćenja  poljoprivrednog zemljišta  Opštine  Bački Petrovac  za 2007 / 2008 godinu.

Opširnije: Službeni list br.6a - 2007

Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 6, 28.septembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

75. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu
predškolskog  uzrasta  u Opštini Bački Petrovac,
76. -     Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu  Opštine Bački
Petrovac za 2007. godinu,
77. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup  građevinskog  
zemljišta,
78. -    Odluka o uslovima i postupku subvecionisanja naknade za komunalne
usluge,
79. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program  rada Predškolske
ustanove «Včielka» Bački Petrovac za školsku 2007/2008 godinu,
80. -    Rešenje o imenovanju direktora Turističke  organizacije Opštine Bački Petrovac,
81. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački  Petrovac,
Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove,

II  PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

82. -    Rešenje o obrazovanju Organizacionog  odbora  XIX  Petrovačkog
            maratona,
83. -    Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga
JKP     «Progres»  Bački  Petrovac,
84. -    Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga za celodnevni, celodnevni jasleni i poludnevni boravak dece u Ustanovi za decu predškolskog uzrasta «Včielka» Bački Petrovac za mesec septembar 2007. godine.

Opširnije: Službeni list br.6 - 2007

Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 3, 10.maja 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

41. -    Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
42. -    Rešenje  o prestanku mandata  odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
43. -    Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni  centar  „Báčsky  Petrovec“   Bački  Petrovac,
44. -    Rešenje o imenovanju novog  predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni  centar  „Báčsky  Petrovec“   Bački  Petrovac,
45. -    Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i  normativna akta,
46. -    Rešenje o imenovanju novog predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i  normativna akta,
47. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Progres» za stambeno-komunalne poslove  Bački Petrovec,
48. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole  «Jan Čajak» u Bačkom Petrovcu,
49. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole  «Jan Čajak» u  Bačkom Petrovcu,
50. -     Rešenje o postavljanju  opštinskog javnog pravobranioca,
51. -     Rešenje o  imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
52. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke  organizacije Oštine Bački Petrovac,
53. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program  rada Turističke  organizacije Opštine Bački Petrovac.

 Opširnije: Službeni list br.3 - 2007 

Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 2, 06.aprila 2007.god.


S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. -    Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
29. -    Odluka o prihvatanju Pisma o namerama Opština o zajedničkom  upravljanju  otpadom i načelnog Plana aktivnosti na uspostavljanju  regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
30. -     Odluka o obavljanju eksterne revizije Završnog  računa budžeta Opštine Bački  Petrovac za  2006.  godinu,
31. -    Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
32. -    Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u radni tim za realizaciju aktivnosti na uspostavljanju regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
33. -    Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
34. -     Rešenje o razrešenju od dužnosti člana Upravnog odbora JKP «Progres«  Bački Petrovac,
35. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar  «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36.a.-   Plan opšteg uređenja naselja Kulpin,
36.b. -    Plan opšteg uređenja naselja  Maglić,

II    PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

37. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
38. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih  oblasti kulture,
39. -     Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti  nevladinih organizacija,
40. -    Rešenje  o   davanju  saglasnosti   na  cene   komunalnih  usluga   JKP «Progres»  Bački   Petrovac.

Opširnije: Službeni list br.2 - 2007

Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 1, 05.marta 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. -    Odluka o utvrđivanju prava i uslova za sticanje studentskih  
stipendija,
2. -    Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
u 2007. godini,
3. -    Rešenje o davanju saglasnosti na budžet Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
4. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih objekata i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
5. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke  i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
6. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007. godinu,
7. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Program prihoda i rashoda  opšte komunalne    potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
8. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Progres» Bački Petrovac za 2007. godinu,
9. -    Rešenje o  davanju saglasnosti na Statut  Zdravstvene ustanove Dom zdravlja «Bački Petrovac» Bački Petrovac,
10. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća  «ALMA  MONS» d.o.o. Novi Sad,
11. -     Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove  «Slovenské vojvodinské divadlo» u Bačkom Petrovcu,
12. -    Rešenje  o imenovanju upravnika Ustanove «Slovenské vojvodinské divadlo» u Bačkom Petrovcu,
13. -    Rešenje o razrešenje člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
14. -    Rešenje o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine  Bački Petrovac,
15. -     Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke  organizacije Opštine Bački  Petrovac,
16. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
17. -    Rešenje o razrešenju privremenog Upravnog odbora «Centra za socijalni  rad Opštine Bački Petrovac»   Bački Petrovac,
18. -     Rešenje  o  imenovanju Upravnog odbora «Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac» Bački Petrovac,
19. -     Rešenje o imenovanju Nadzornog  odbora «Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac» Bački Petrovac,
20. -    Rešenje o imenovanju predsednika i članova  Komasacije za sprovođenje postupka komasacije  zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
21. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar  «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
22. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
23. -    Zaključak o predlogu  zamene zamenika predsednika Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog  zemljišnog fonda  i konfiskacijom  zbog   neizvršenih  obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,
23.a -      Plan  opšteg uređenja naselja Gložan,


II   DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU
 PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

24. -    Program izgradnje komunalnih objekata i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
25. -    Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke  i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
26. -    Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007. godinu,
27. -    Program prihoda i rashoda  opšte komunalne    potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu.    

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 5, 31.jula 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

68. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljište u državnoj svojini,
69. -    Rešenje o imenovanju tri člana Komisije za primopredaju dužnosti (stalni sastav),
70. -     Rešenje o razrešenju člana Upravnog  odbora Zdravstvene ustanove Dom  zdravlja «Bački Petrovac» Bački  Petrovac,
71. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole «Žarko  Zrenjanin» u Magliću,
72. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne  škole «Žarko Zrenjanin» u Magliću,
73. -    Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Bački Petrovac za pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca,
74. -     Rešenje o imenovanju zamenika predstavnika Opštine Bački Petrovac u  radni tim  za  realizaciju  aktivnosti  na  uspostavljanju  regionalnog sistema upravljanja otpadom.


 

Opširnije: Službeni list br.5 - 2007
Preuzmite ovde

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 4, 20.juna 2007.god.

S  A  D  R  Ž  A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

54. -    Odluka o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za  2006. godinu,
55. -    Odluka o rasporedu viška prihoda po završnom računu budžeta  Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu,
56. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup građevinskog  zemljišta,
57. -    Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljenim  mestima Opštine Bački  Petrovac,
58. -    Odluka o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac,
59. -    Odluka o Nagradi opštine  i  Posebnom javnom priznanju Opštine Bački  Petrovac  (prečišćeni tekst),
60. -    Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika  Skupštine opštine Bački Petrovac,
61. -    Rešenje o izboru predsednika Skupštine  opštine Bački Petrovac,
62. -    Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine  Bački   Petrovac,   
63. -     Rešenje  o davanju  saglasnosti na Odluku o utvrđivanju  cene priključka na javnu kanalizaciju u Bačkom  Petrovcu i Kulpinu,
64. -    Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove «Včielka» Bački Petrovac,
65. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove «Včielka» Bački Petrovac,
66. -    Protokol o  postupku primopredaje dužnosti i službenih akata,


II  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

67. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

Opširnije: Službeni list br.4 - 2007
Preuzmite ovde

Strana 28 od 28

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi