Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumenti

Službeni lict Opštine Bački Petrovac

 

Broj: 10a Bački Petrovac
Godina: LIV 21. decembra 2018. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10a

SADRŽAJ

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

101. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

102. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

103. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu i trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021,

106. - Rešenje o davanju saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2019, 2020. i 2021. godinu,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

107. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

 Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10

Broj: 9a
5. decembar 2018

                                                        S A D R Ž A J

 

                                       I  SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

99. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020,

100. Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br 9a 2018

 

Broj: 9
5. decembar 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

92. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

93. Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave,

94. Odluka o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu,

95. Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar,

96. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 Preuzimanje:

Službeni list br 9 2018

 

Broj: 8 

30. novembra 2018

S A D R Ž A J
I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


90. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu
za 2019. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,


II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


91. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 8 - 2018


 

Broj 7
02. novembra  2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac,

75. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

76. - Odluka o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

77. - Odluka o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

78. - Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

80. - Rešenje o imenovanju direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

81. - Akcioni plan iz oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj: 016-4/205-2018,

83. – Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/206-2018,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/207-2018,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208-2018,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/209-2018.

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210-2018,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/219-2018,

89. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br 7 - 2018


 

Broj 6a
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6a - 2018


 

Broj 6
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

63. - Odluka pristupanju promeni Statuta Opštine Bački Petrovac,

64. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

65. - Rešenje o vraćanju na dužnost predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

66. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

67. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

68. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/160-2018,

70. - Rešenje prestanku rada na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

71. - Rešenje postavlјanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

72. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6 - 2018


 

Broj 5a
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

62. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 5a - 2018


 

Broj 5
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

55. - Odluka o pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

56. - Odluka o uređivanju postupka ekshumacije,

57. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac,

58. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

59. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/146-2018,

61. - Rešenje o izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: 

Službeni list br 5 - 2018


 

Strana 9 od 28

ZAIZBORE2020

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi