Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumenti

Broj 4a
15. juna 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4a - 2018


 

Broj 4
15. juna 2018.

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

37. - Odluka o komunalnim delatnostima,

38. - Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka,

39. - Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

40. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

41. - Odluka o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

43. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

44. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

45. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

46. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

 

47. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

48. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

49. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

50. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

51. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

52. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

53. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

54. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4 - 2018


 

Broj 3
14. maja 2018.

SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/69-2018,

30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/87-2018,

31. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/88-2018,

32. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/101-2018,

33. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/86-2018

34. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/96-2018

35. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

 

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

36. - Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 3 - 2018.


 

Broj 2
21. marta 2018.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

4. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima,

7. - Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

8. - Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2018. godinu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2018. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji operativni plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu,

17. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu,

18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu,

19. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

20. - Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove,

21. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

22. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

23. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

25. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/30-2018,

27. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

 

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žalbene komisije.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 2 - 2018.


 

Broj: 1

6.febuar 2018. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

1. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/14-2018,

2. -Pravilnik o pružanju  usluge lični pratilac deteta,

3. -Program korišćenja sredstava  budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 1-2018

Broj: 11 

29.decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

166. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/428-2017

167. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/429-2017

168. -Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac  za  2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 11-2017


 

Broj: 10a 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

165. Odluka o  budžetu   Opštine  Bački Petrovac za 2018.godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list 10a - 2017


 

Broj: 10 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I      SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 1. - Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom -  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac,
 1. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja   JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018 – 2020. godine,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na  trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2018, 2019. i 2016. godinu,
 1. - Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom,
 1. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 1. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

  II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/423-2017,
 1. - Rešenje o povećanju aproprijacije,
 1. - Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 10 - 2017


 

Broj 9a
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Lokalni  antikorupcijski   plan   (L A P)  za  Opštinu  Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9a - 2017


 

Broj 9
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

121. - Odluka o pravu prvenstva zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
122. - Odluka o utvrđivanju naziva produžetku ulice,
123. - Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,
124. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP „Progres“ Bački Petrovac,
125. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
126. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
127. - Rešenje o razrešenju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
128. - Rešenje o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
129. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
130. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
131. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
132. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac
133. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
134. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
135. - Zaklјučak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemlјišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu polјoprivrednog zemlјišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa polјoprivrednih proizvoda,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

136. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog meta odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
137. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja i davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
138. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/337-2017,
139. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/382-2017,
140. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/383-2017,
141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/384-2017,
142. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/385-2017,

III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNLANO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE

143. - Rešenje o nepristupanju strateške procene uticaja Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u k.o. Bački Petrovac na životnu sredinu,

IV MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

144. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac (mandatni period 2017 – 2021),

V MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

145. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić (mandatni period 2017 – 2021).


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9 - 2017


 

Strana 10 od 28

ZAIZBORE2020

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi