Portal javnih nabavki

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETUU NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA 404-13/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELjENIM MESTIMA

OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-13/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.07.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика