Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 1-2015 - Zamena krovnog pokrivača zbog usaglašavanja sa protivpožarnim propisima

Predmet javne nabavke br. 1/2015 је nabavka radova – Zamena krovnog pokrivača zbog usaglašavanja sa protivpožarnim propisima i pribavljanja upotrebne dozvole na sportskoj hali u O.Š. „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45261900- Radovi na popravci i održavanju krova

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 13. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика