Portal javnih nabavki

Javna nabavka broj 404-4/2015-05: Nabavka i ugradnja video nadzora za praćenje saobraćaja

Predmet javne nabavke broj 404-4/2015-05 je nabavka dobara: 
nabavka i ugradnja video nadzora za praćenje saobraćaja a prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
35125300 – sigurnosne kamere
48514000 – programski paket za daljinski pristup
 

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 08.06.2015.g. do 12 časova.

Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.
 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика