Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-20/2015-05: Opremanje školske sportske hale u Bačkom Petrovcu

Predmet javne nabavke br. 404-20/2015-05 је nabavka dobara – Opremanje školske sportske hale u Bačkom Petrovcu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
37400000 – sportska roba i oprema
37450000 – oprema za sportove na sportskim igralištima i terenima

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 15. septembra 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика