Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga: konkursna dokumentacija usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla jn 404-26/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - USLUGE UKLANJANJA, TRANSPORTA I UNIŠTAVANJA LEŠEVA I OTPADA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, JN 404-26/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 18.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика