Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga čuvarske službe

 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj: . 016-1/13-2014 od 10 02.2014.godine,

 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA

Bački Petrovac, Kolarova 6.

upućuje

P O Z I V

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti:

ANGAŽOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE ZA POTREBE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

broj JNMV: 404-1/2014-05

 

1.    NARUČILAC: RS, APV, OPŠTINA BAČKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA

matični broj:08127808, PIB:101270637

 

2.    VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti

 

3.    PREDMET NABAVKE:  Angažovanje poljočuvarske službe za potrebe opštine Bački Petrovac

 

4.    KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

 

5.    PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA: Zainteresovani ponuđači pripremaju i dostavljaju svoje ponude u skladu sa Konkursnom  dokumentacijom i ovim pozivom i moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke.

 

6.    USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU:

U postupku mogu da učestvuju ponuđači  koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. stav 1. i dodatne uslove predviđene članom 76 Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju originalom ili fotokopijom originalnih dokumenata ili potpisanom izjavom o ispunjenosti uslova ( prema članu 77. stav 4. Zakona), na način kako je to traženo u Konkursnoj dokumentaciji (Uputstvo ponuđačima).

 

7.    UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE:

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana  u poslovnim prostorijama Naručioca, na naznačenoj adresi, Bački Petrovac, Kolarova 6., u vremenu od 09 do 15 sati. Konkursna dokumentacija može ponuđačima biti dostavljena i elektronskim putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu Uprave za javne nabavke kao i na Internet adresi : www.backipetrovac.rs

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.

 

8.    VREME I MESTO PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose do 27.02.2014. godine, poštom, na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom "ne otvarati" - Ponuda za pružanje poljočuvarske službe,  broj JN 404-1/2014-05", ili predajom u pisarnici, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 14 časova poslednjeg dana roka.

Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

 

Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača,

ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog

otvaranja ponuda.

 

9.    VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 27.02.2014. godine u 15 časova u prostorijama Opštinske uprave, Bački Petrovac, Kolarova 6. prvi sprat, mala sala.

Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati predstavnik ponuđača sa urednim punomoćjem, koje predaje prilikom dolaska. Punomoćje se smatra urednim  ako je potpisano od strane odgovornog lica i overeno pečatom ponuđača.

 

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA

Odluka o dodeli  ugovora biće doneta u roku od  7 dana od dana   otvaranja ponuda, o čemu će ponuđači biti pismeno obavešteni u roku od tri dana od njenog donošenja.

                   Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuđača zavisno od povoljnosti ponude ili da odustane od izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.

 

11. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA

          U vezi sa konkursnom dokumentacijom  mogu se dobiti isključivo pisanim putem na adresu naručioca: Opštinska uprava, Komisija za javne nabavke, Bački Petrovac, Kolarova 6., kontakt osoba: Boško Bogunović, broj faksa: 021/780-571, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Predsednik Komisije

Boško Bogunović, s.r.

 
Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde: 

word.gif 404-1/2014-05 Konkursna dokumentacija

 

pdf1.gif 404-1/2014-05 Konkursna dokumentacija u PDF

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика