Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA RADOVA: REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U ULICAMA U BAČKOM PETROVCU I INDUSTRIJSKOJ ZONI JN br. 404-3/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U ULICAMA U BAČKOM PETROVCU I INDUSTRIJSKOJ ZONI, JN 404-3/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 30.03.2020. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика