Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: sanacija evangelističke crkve u Magliću otvoreni postupak javne nabavke jn br. 404-14/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - SANACIJA EVANGELISTIČKE CRKVE U MAGLIĆU, JN 404-14/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика