Portal javnih nabavki

Nabavka električne energije za javnu rasvetu u naseljima opštine Bački Petrovac

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU, JN 404-2/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 29.03.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика